User Tools

Site Tools


najvisa_godisnja_osnovica_za_2018

Najviša godišnja osnovica za 2018.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MO I. stup) prema svim osnovama za jednu godinu, a bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju te godine. Za osiguranika pojedinca u mirovinskom osiguranju za 2018. godinu obveza je obračunavanja i plaćanja doprinosa za MO I. stup do 577.440,00 kn. Navedena propisana osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće (8.020,00) i koeficijenta 6,0 i brojke 12. Dakle, ako je osiguranik obveznik samo MO I. stup, obračunati iznos doprinosa za MO I. stup je 115.488,00 kn za 2018. (577.440,00 x 20%), a ako je obveznik MO I. i II. stup obračunati iznos doprinosa za MO I. stup je 86.616,00 kn (577.440,00 x 15%).

Tko može primijeniti najvišu godišnju osnovicu?

Najvišu godišnju osnovicu mogu primijeniti i:

  • poslodavac kao obveznik utvrđivanja osnovice i obračunavanja doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa,
  • isplatitelj primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada ti primici podliježu obvezi doprinosa,
  • Porezna uprava u postupku nadzora poslovnog subjekta kada utvrđuje osnovicu za obračun doprinosa za određeno razdoblje i za određenog osiguranika.

Kako postupiti ako je doprinos za MO I. stup plaćen u 2018.?

Kada je za određenog osiguranika i od istog obveznika utvrđivanja osnovice i obračunavanja doprinosa ispunjen uvjet te je doprinos za MO I. stup za 2018. obračunan i plaćen do 115.488,00 kn ili do 86.616,00 kn, tada prema primicima koji se odnose na 2018., a isplaćuju se nakon što je taj doprinos obračunan i plaćen do propisanog iznosa, nema obveze doprinosa za MO I. stup. Dakle, prema plaći i ostalim primicima osiguranika (npr. otpremnini, bonusu za postignute rezultate, itd.), koji se odnose na 2018., a obračunavaju se i isplaćuju nakon što je ispunjen uvjet obračuna doprinosa za MO I. stup do propisane osnovice (577.440,00 kn), nema obveze obračuna i uplate doprinosa za MO I. stup. Obračunava se samo doprinos za MO II. stup na ukupno isplaćeni iznos ako je osoba pripadnik tog stupa osiguranja.

Kako ostvariti pravo na povrat više uplaćenih doprinosa za MO I. stup?

Osoba kojoj je poslodavac pri isplati plaće obračunao i uplatio doprinos iznad najviše godišnje osnovice (iznad 577.440,00 kn) može tražiti povrat istih od ispostave Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Pisani zahtjev može podnijeti i osoba ako je u 2018. kod drugog isplatitelja ostvarila primitke od drugog dohotka prema kojima je plaćen doprinos obračunan prema dijelu osnovice koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice. Pravo na povrat doprinosa za MO I. stup plaćenih iznad najviše godišnje osnovice za 2018. utvrđuje se u upravnom postupku, putem godišnjeg obračuna doprinosa koji provodi nadležna ispostava Porezne uprave, a temeljem pismenog zahtjeva osigurane osobe za povratom plaćenog doprinosa. Navedeni zahtjev za 2018. se podnosi najranije 1.2.2019., a najkasnije u roku od 5 godina računajući od dana kada je obračunan i uplaćen doprinos za MO I. stup. Uz zahtjev podnositelj je dužan ispostavi Porezne uprave priložiti potvrdu o iznosima pojedinačnih osnovica te iznosima uplaćenog doprinosa za MO I. stup, a istu izdaje poslodavac (na novom obrascu GOD-DOP) ili isplatitelj primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

Kako se oporezuje povrat doprinosa?

Povrat doprinosa oporezuje se kao drugi dohodak. Naime, iznos više uplaćenog doprinosa (iznad 115.488,00 kn ili iznad 86.616,00 kn) osnovica je za obračun predujma poreza na dohodak od drugog dohotka po stopi od 36% te se vraća obvezniku umanjen za iznos obračunatog i obustavljenog iznosa predujma poreza na dohodak i prireza ako je uveden. Pri utvrđivanju drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa ne priznaju se izdaci niti se priznaje osobni odbitak. Porezni obveznik za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Izvor: https://www.teb.hr/novosti/2018/najvisa-godisnja-osnovica-za-2018/

najvisa_godisnja_osnovica_za_2018.txt · Last modified: 2018/07/27 02:53 by gasparovic