User Tools

Site Tools


nacin_utvrdivanja_godisnjeg_pausalnog_poreza_na_dohodak_iznajmljivaca_soba

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Način utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iznajmljivača soba

najam_soba-5.jpg

Prema čl. 3. st. 1. Pravilnika, godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak:

broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu (koji se utvrđuje na temelju odobrenja nadležnog ureda, pri čemu se kao broj kreveta uzima samo broj stalnih kreveta a ne i pomoćnih kreveta koji mogu biti navedeni u rješenju kojim se građaninu odobrava pružanje usluga u domaćinstvu),

visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, te

odgovarajućeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža, a neovisno od grada ili općine prebivališta ili uobičajenog boravišta građanina.

Visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a prema čl. 3.st.3. Pravilnika, iznosi 300,00 kn po krevetu odnosno 350,00 kn po smještajnoj jedinici u kampu.

Koeficijent područja na kojem se pruža usluga, određuje se prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža te razredu turističkog mjesta prema posebnom propisu i to kako slijedi:

Naselja razvrstana u turistička mjesta - koeficijent područja

Razred A 1,00

Razred B 0,85

Razred C 0,70

Razred D 0,50

Za ona naselja koja nisu proglašena turističkim mjestom i koja nisu razvrstana u razred turističkih mjesta, kao koeficijent područja na kojem se usluga pruža primjenjuje se koeficijent 0,50 odnosno koeficijent razreda D turističkog mjesta.

Proglašavanje turističkih mjesta i razvrstzavanje u turističke razrede određuje se sukladno Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov. br. 122/09 do 36/11), pri čemu turističko mjesto može biti cijelo područje općine ili grada ili samo neka njihova pojedina naselja.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/nacin-utvrdivanja-godisnjeg-pausalnog-poreza-na-dohodak-iznajmljivaca-soba-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4mS_Bi1JUXaN/

nacin_utvrdivanja_godisnjeg_pausalnog_poreza_na_dohodak_iznajmljivaca_soba.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)