User Tools

Site Tools


na_koje_se_djelatnosti_odnosi_prijava_ministarstvu_zdravstva_i_socijalne_skrbi

Na koje se djelatnosti odnosi prijava ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi?

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, prerađuju ili distribuiraju hranu obavezne su se upisati u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Toj obavezi, dakle podliježu sve prehrambene industrije, obrtničke radionice koje proizvode hranu, svi ugostiteljski objekti, sve prodavaonice koje prodaju hranu. Bitno je napomenuti da je prema čl. 2. Zakona hrana svaka tvar ili proizvod prerađen ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji.

Postupak za registraciju dostupan je na www. mzss.hr., a sam upis može se provesti podnošenjem pisanog zahtjeva Ministarstvu, Zagreb, Ksaver 200a ili elektroničkim putem.

Propisana kazna za obavljanje djelatnosti bez obog upisa je za pravnu osobu od 30.000,00 kn do 70.000,00 kn, a za odgovornu osobu od 5.000,00 kn do 10.000,00 kn.

Sanitarni inspektor ovlašten je na licu mjesta zabraniti obavljanje djelatnosti ako ista nije upisana u Ministarstvu.

Izvor: Časopis RRIF 4/11, str. 140.

na_koje_se_djelatnosti_odnosi_prijava_ministarstvu_zdravstva_i_socijalne_skrbi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)