User Tools

Site Tools


na_koje_primitke_se_ne_placa_posebni_porez

Na koje primitke se ne plaća posebni porez

Posebni porez se plaća na plaće i ostale primitke koji se oporezuju dohotkom od nesamostalnog rada, mirovine, primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju s osnove dividendi i udjela u dobiti, te drugi dohodak. U skladu s navedenim posebni porez se *ne obračunava* na primitke koji se oporezuju dohotkom od obavljanja samostalne djelatnosti, dohotkom od kapitala, dohotkom od najma i ostalih imovinskih prava te dohotkom od osiguranja. Jednako tako, od oporezivanja posebnim porezom oslobođena su:*

*sva materijalna prava koje poslodavac može neoporezivo isplatiti svojem radniku, kao što su božićnica, dnevnica te troškovi smještaja i prijevoza na službenom putu, troškovi prijevoza na posao i s + posla i sl.**svi neoporezivi primici koje isplatitelj može isplatiti u obliku nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada (do 1.600 kn), primici učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga (do 50.000 kn), stipendije (do 1.600,00 kn ili do 4.000,00 kn).* + *sve naknade koje se isplaćuju na teret HZZO-a kao što su bolovanja iznad 42 dana, naknade za vrijeme komplikacija u trudnoći, naknade za rodiljni i roditeljski dopust, bolovanje zbog ozljede na radu koje se isplaćuju na teret HZZOZZR-a i sl.* *Više o tome pročitajte u časopisu RRIF br. 09/09. A.B.

http://www.rrif.hr/Na_koje_primitke_se_ne_placa_posebni_porez-342-vijest.html

na_koje_primitke_se_ne_placa_posebni_porez.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)