User Tools

Site Tools


mogu_li_se_racuni_cuvati_samo_u_okviru_opticke_arhive

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Mogu li se računi čuvati samo u okviru optičke arhive? -

U današnjoj poslovnoj praksi poduzetnici primjenjuju moderne tehnologije u svim aspektima poslovanja, pa ih tako primjenjuju i prilikom arhiviranja knjigovodstvenih isprava. Jedna od metoda čuvanja knjigovodstvenih isprava je i optičko arhiviranje odnosno postupak u kojem se originalan primjerak knjigovodstvene isprave skenira te optički pohranjuje. U bilo kojem trenutku tako skenirani i pohranjeni primjerak pojedine knjigovodstvene isprave može se pregledati odnosno dati na uvid.

Iako su prednosti takvog načina arhiviranja knjigovodstvenih isprava vidljive na prvi pogled, poduzetnici koji primjenjuju tehnologiju optičkog arhiviranja još uvijek čuvaju i originalne primjerke knjigovodstvenih isprava na papiru.

Postavlja se pitanje da li je u takvim slučajevima potrebno čuvati knjigovodstvene isprave i u papirnatom obliku ili je tuzemnim propisima dozvoljeno čuvanje knjigovodstvenih isprava samo u okviru navedene optičke arhive?

Poduzetnici koji knjigovodstvene isprave istovremeno čuvaju u papirnatom obliku i u okviru optičke arhive, mogu ih čuvati samo u okviru optičke arhive.

Prema odredbama Zakona o računovodstvu (čl. 5. i 7.), knjigovodstvena isprava je pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom događaju. Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade, i to:

  • isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – trajno,
  • isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu – najmanje jedanaest godina,
  • isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige – najmanje sedam godina.

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Prema odredbama Općeg poreznog zakona (čl. 56.), evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije čuvaju se deset godina od početka tijeka zastare, ako posebnim propisom nisu propisani dulji rokovi.

Način čuvanja ulaznih i izlaznih računa propisan je i Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (čl. 82.), prema kojoj odredbi se računi mogu čuvati u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Definicija elektroničkog zapisa dana je u Zakonu o elektroničkom potpisu koji ga definira kao cjelovit skup podataka koji su elektronički generirani, poslati, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju.

Sukladno odredbama navedenih propisa, smatramo da nema zakonske zapreke da se knjigovodstvene isprave čuvaju samo u okviru optičke arhive, odnosno da poduzetnici koji istovremeno knjigovodstvene isprave čuvaju u papirnatom obliku i u okviru optičke arhive ne trebaju knjigovodstvene isprave čuvati u papirnatom obliku.

- See more at: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/financije/mogu-li-se-racuni-cuvati-samo-u-okviru-opticke-arhive/#sthash.XdVr7mDA.dpuf

Izvor:http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/financije/mogu-li-se-racuni-cuvati-samo-u-okviru-opticke-arhive/

mogu_li_se_racuni_cuvati_samo_u_okviru_opticke_arhive.txt · Last modified: 2014/10/29 01:18 by gasparovic