User Tools

Site Tools


mjere_osiguranja_naplate_prema_uredbi_o_placanju_doprinosa_prema_placi_i_primicima_uz_placu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Mjere osiguranja naplate prema Uredbi o plaćanju doprinosa prema plaći i primicima uz plaću

kako-zaraditi-novac-300x224.jpg

Kakve mjere osiguranja naplate poduzima nadležna ispostava Porezne uprave kada zaprimi podatak od FINE da je poslovna banka poslodavcu odbila nalog za plaćanje za isplatu plaće jer nije predao naloge za uplatu doprinosa ili u slučaju kada sredstva na računu poslodavca nisu dostatna za provedbu svih naloga?

Odgovor: Dana 1.5.2012. stupila je na snagu Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (Nar. nov. br. 49/12) - u daljnjem tekstu Uredba o doprinosima, kojom su za sve poslodavce propisani novi obvezni elementi naloga za plaćanje za isplatu plaća te postupanje Porezne uprave, FINE i poslovnih banaka, kako bi se onemogućila isplata plaća bez uplate doprinosa onih poslodavaca koji se nalaze na listi dužnika te osiguralo praćenje jesu li istovremeno sa isplatom plaće obračunavani i uplaćeni porezi i doprinosi vezani uz radni odnos.

Subjekti provedbe plaćanja doprinosa prema Uredbi o doprinosima su Porezna uprava, Ovlaštena agencija – FINa te poslovne banke, pri čemu se postupak nadzora nad provedbom Uredbe obavlja prema odredbama Zakona o doprinosima i odredbama Općeg poreznog zakona. Prema čl. 84. Zakona o radu (Nar. nov.br. 149/09 i 61/11), poslodavac je obvezan radniku isplatiti plaću za prethodni mjesec najkasnije do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, dok je člankom 24. st. 1. Zakona o doprinosima (Nar. nov. br. 84/08 i 22/12) propisana obveza obračuna i uplate doprinosa istodobno s obračunom plaće, osim ako poslodavac ne isplati plaću do posljednjeg dana u mjesecu kada doprinosi dospijevaju za naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Odredbom čl 6. st.1. Uredbe o doprinosima propisano je da su sve poslovne banke dužne odbiti provedbu naloga za plaćanje za isplatu plaće ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao propisani broj naloga za plaćanje za uplatu doprinosa sa propisanim elementima prema čl. 7. Uredbe o doprinosima, ako se predani nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa ne mogu u cijelosti provesti budući sredstva na računu poslodavca nisu dostatna za provedbu svih naloga, te ako predani nalozi ne sadrže sve elemente propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2012. godinu. (Nar. nov. br. 37/12 i 65/12), prema kojoj pravne i fizičke osobe obavljaju plaćanja javnih prihoda u ovoj godini. Nadalje, banke su dužne elektroničkim putem dnevno izvještavati FINu o svim odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavca koje ne uplaćuju doprinose., dok je FINa dužna najkasnije slijedeći dan elektroničkim putem o tome izvijestiti i nadležnu ispostavu Poreznu upravu.

Kada poslovne banke odbiju provedbu naloga za plaćanje za isplatu plaće zbog navedenih razloga, čankom 11.st.1. Uredbe o doprinosima propisano je obveza Porezne uprave da rješenjem odredi mjere osiguranja naplate, a koje se sastoje u zabrani raspolaganja sredstvima na žiro računu ili drugim računima poslodavca koje ne uplaćuje doprinose. Rješenje o osiguranju naplate pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima koje protivnik osiguranja ima na računu kod banke, nadležna ispostava Porezne uprave mora donijeti žurno, isti dan kad je i saznala podatak o tome da je poslodavcu odbijen nalog za plaćanje za isplatu plaće. Rješenje se donosi po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka, a isto postaje izvršno danom donošenja, pri čemu žalba podnesena protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje, a sukladno čl. 11.st.6. Uredbe o doprinosima.

Prema tome, kada nadležna ispostava Porezne uprave zaprimi podatak elektroničkim putem preko FINE da je poslodavac koji se nalazi na listi dužnika, pokušao u poslovnoj banci isplatiti plaću bez uplate doprinosa, obvezna je isti dan izdati rješenje o osiguranju naplate kojim se poslodavcu zabranjuje raspolaganja sredstvima na žiro računu ili drugim računima koje ima na računu kod banke.

Osim poslodavcu kao protivniku osiguranja, rješenje o osiguranju naplate dostavlja se FINI kojoj se nalaže da za iznos sredstava za koji je osiguranje određeno, izda nalog banci o zapljeni novčanih sredstava protivniku osiguranja koje ima na računu kod banke, te ako sredstva na računu kod banke nisu dostatna da zaplijeni i njegova oročena novčana sredstva, sve dok traje mjera osiguranja naplate. Međutim, ako postoji saznanje da je poslodavac u međuvremenu podmirio novčani iznos doprinosa prema plaći koju je pokušao isplatiti bez uplate doprinosa, potrebno je obustaviti daljnji postupak i to izdavanjem rješenja o ukidanju rješenja o osiguranju naplate.

Izvor: Časopis RIPUP 7/12, str. 21.

mjere_osiguranja_naplate_prema_uredbi_o_placanju_doprinosa_prema_placi_i_primicima_uz_placu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)