User Tools

Site Tools


misljenja_porezne_uprave

Mišljenja Porezne uprave

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Porezna uprava tijekom proteklog mjeseca izdala je nekoliko službenih mišljenja vezano za porezni tretman usluga dentalnog turizma, estetskih usluga, primjene snižene stope PDV-a od 13% i ostale teme. Sažetak i komentar na pojedina mišljenja donosimo u nastavku.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim

Vezano uz usvajanje izmjena i dopuna Zakona o PDV-u kojima i osobe koje teže ostvarivanju dobiti (kao što je to primjerice trgovačko društvo) odsada primjenjuju oslobođenje od PDV-a na bolničku i medicinsku njegu, Porezna uprava izdala je službeno mišljenje u kojem pojašnjava postupanje u slučaju pružanja estetskih usluga (poput izbjeljivanja zubi, tretmana medicinskim botoksom, apliciranja hijaluronskih filera i sličnog).

Kao jedan od osnovnih uvjeta za primjenu oslobođenja od PDV na bolničku i medicinsku njegu je da se ista pruža sa svrhom liječenja i očuvanja ljudskog zdravlja. Prema tome, ako su usluge estetskih zahvata koje obavlja trgovačko društvo u vezi s liječenjem bolesti i zaštitom zdravlja, one podliježu oslobođenju od PDV-a, odnosno ako iste nisu u vezi s liječenjem bolesti i zaštitom zdravlja, već su rezultat želja pacijenata da promijene ili poboljšaju svoj fizički izgled tada su oporezive PDV-om.

Porezni tretman usluga dentalnog turizma

Porezna uprava objavila je mišljenje o poreznom tretmanu usluga dentalnog turizma u kojem se osvrnula i na pravo na odbitak pretporeza u slučaju pružanju „nezdravstvenih usluga” bez naknade (kao što su usluge smještaja, prijevoza i slično) u okviru dentalnog trgovačkog društva.

U slučaju pružanja takvih usluga, Porezna uprava navodi da se primjenjuje posebni postupak oporezivanje marže s obzirom na to da se radi o uslugama smještaja i prijevoza (usluge organizacije putovanja) koje se pružaju u ime društva, a sredstvima drugih poreznih obveznika. Kod primjene posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija, poreznu osnovicu predstavlja razlika u cijeni, odnosno razlika između ukupne naknade, bez PDV-a, koju plaća kupac i stvarnih troškova za isporuke dobara ili usluga koje su organizatoru putovanja obavili drugi porezni obveznici. Pri tome, kod posebnog postupka oporezivanja marže nije dozvoljen odbitak PDV-a na ulazni trošak za usluge smještaja i prijevoza primljene od drugog poreznog obveznika. Samim time, dentalna trgovačka društva nemaju pravo na odbitak pretporeza u svezi s obavljenim “nezdravstvenim uslugama” smještaja i prijevoza koji se pacijentima pružaju bez naknade.

S druge strane, kod obavljanja drugih oporezivih djelatnosti (npr. poslovni najam prostora), Porezna uprava navodi da porezni obveznik ima pravo odbitka pretporeza, pri čemu se pretporez po ulaznim računima koji se mogu izravno pripisati oporezivoj djelatnosti odbija u cijelosti ako su ispunjeni uvjeti iz članka 60. Zakona o PDV-u. Zaključno, Porezna uprava navodi da je potrebno primjenjivati podjelu pretporeza (proratu) na sve primljene isporuke koje se ne mogu izravno alocirati izlaznim isporukama (oporezivim ili oslobođenim).

Mazars komentar:

U predmetnom mišljenju Porezna uprava još jednom je istaknula obveznu primjenu posebnog postupka oporezivanja marže za putničke agencije u situacijama kada se pružaju usluge koje imaju obilježja putovanja, odnosno, usluge prijevoza i smještaja. U tom pogledu, važno je istaknuti činjenicu da su svi porezni obveznici dužni primjenjivati takav postupak, neovisno o tome nastupa li kao putnička agencija ili ne.

Samim time, preporuka je preispitati postoje li takve izlazne isporuke u vlastitom poslovanju (koje imaju elemente putovanja), kako prije svega ne bi bilo osporeno pravo na odbitak pretporeza po računima dobavljača za takve usluge (npr. u slučaju prefakturiranja smještaja i prijevoza pojedinih djelatnika na povezana društva i sl.)

misljenja_porezne_uprave.txt · Last modified: 2020/06/18 06:06 by gasparovic