User Tools

Site Tools


minimalno_tehnicki_uvjeti_za_turisticke_agencije

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Minimalno tehnički uvjeti za turističke agencije

fortuna_travel_turisticka_agencija_zagreb_tabfull.jpg

Uz zahtjev koji se podnosi za turističke agencije treba priložiti:

- preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,

- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)

- dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09),

- prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske (ili strani državljanin uz suglasnost Ministarstva turizma),

- da je poslovno sposoban,

- da ima najmanje srednju stručnu spremu,

- da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,

- da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu

- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

- izvješće o ispravnosti električnih instalacija.

Izvor: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=1753

minimalno_tehnicki_uvjeti_za_turisticke_agencije.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)