User Tools

Site Tools


minimalno_tehnicki_uvjeti_za_obavljanje_djelatnosti_trgovine_i_usluga_u_trgovini

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Minimalno tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

trgovina.jpg

Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti:

- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),

- preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar,

- dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09),

- prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

- izvješće o ispravnosti električnih instalacija,

- druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Izvor: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=1754

minimalno_tehnicki_uvjeti_za_obavljanje_djelatnosti_trgovine_i_usluga_u_trgovini.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)