User Tools

Site Tools


minimalni_tehnicki_uvjeti_vezat_ce_se_uz_prostor

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Minimalni tehnički uvjeti vezat će se uz prostor

157272.jpg

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti stupio je na snagu 28. prosinca 2006. godine, a objavljen je u Narodnim novinama br. 138/2006. godine. Izmjene i dopune Zakona objavljene su u NN 43/09 i NN 88/10. U odnosu na stari Zakon donesene su odredbe koje bi trebale olakšati rad i ubrzati poslovanje, a ujedno u Zakon su inkorporirana rješenja koja su se pokazala pozitivnim u zemljama Europske unije i koja predstavljaju pravnu stečevinu EU prema kojoj teži i Hrvatska.

Uz temeljni Zakon o ugostiteljstvu ugostitelji su dužni poštivati i druge zakone koji su usko povezani i propisuju obaveze ugostitelja u svakodnevnom poslovanju. To su Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/09), Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 119/09) i Zakon o hrani (NN 46/07).

U odnosu na stari zakon ukinute su neke obaveze koje su usporavale i otežavale poslovanje. Sada, 2012. godine kada su trebale stupiti na snagu Prijelazne i završne odredbe iz Poglavlja IX ZUD-a utvrđeno je da se nisu stekli pravni uvjeti da se te odredbe primijene. U provedbi ovog Zakona uočene su određene poteškoće na koje su ukazivale stručne udruge ugostitelja putem Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Stoga se ocijenilo nužnim i opravdanim izvršiti određene izmjene i dopune ovoga Zakona prije ovogodišnje turističke sezone kako bi se ugostiteljima omogućilo poslovanje. Ministarstvo turizma pokrenulo je izmjene Zakona po hitnom postupku.

Tako se u Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona koji se ovih dana treba naći sljedeća pitanja:

● Pojednostavljuje se i skraćuje upravni postupak izdavanja rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u slučajevima nastavka obavljanja iste djelatnosti u poslovnom prostoru u kojem se već obavljala ugostiteljska djelatnost. Drugim riječima novi ugostitelj ne treba tražiti novo rješenje o MTU prostora jer se ono sada veže za PROSTOR, a ne za osobu (obrtnika ili d.o.o.). Uvjet je da nije došlo do bitnih promjena o čemu se daje potpisana Izjava.

Omogućuje se ugostiteljima u kampovima ishođenje privremenog rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na turističkom zemljištu u vlasništvu RH u slučaju da još nije dana koncesija, a zahtjev je uredno podnesen. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10).

● Produžuje se rok za kategorizaciju kampova koji se kategoriziraju, do 30. travnja 2015. g. Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa na zemljištu u kampovima i problema oko legalizacije i /ili uporabljivosti građevina u kampu koji su bili dužni uskladiti poslovanje do 9. 7. 2012. došlo bi do zatvaranja kampova, a time i do smanjenja turističkih kapaciteta RH pa se ovim Zakonom predlaže produženje roka do 30. 4. 2015. g.

Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa na zemljištu u kampovima i problema oko legalizacije i /ili uporabljivosti građevina u kampu koji su bili dužni uskladiti poslovanje do 9. 7. 2012. došlo bi do zatvaranja kampova, a time i do smanjenja turističkih kapaciteta RH pa se ovim Zakonom predlaže produženje roka do 30. 4. 2015. g.

Brišu se iz Zakona odredbe kojima je propisano da je uvjet za izdavanje Rješenja ugostitelju da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Brišu se dva uvjeta kao razlozi za prestanak rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti i to: za uvjet prava korištenja poslovnim prostorom ili objektom i za uvjet da građevina, odnosno ugostiteljski objekt, ispunjavaju uvjete sukladno posebnom propisu. Ocijenjeno je da kontrola ova dva uvjeta nakon izdavanja Rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne bi trebala biti u nadležnosti upravnog tijela jer su to obvezno-pravni odnosno stvarno pravniodnosi iz sudske nadležnosti, a pitanje nadzora nad uporabljivosti građevina je uređeno propisima prostornog uređenja i gradnje.

Povećava se smještajni kapacitet u kojem se mogu pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu i to do kapaciteta koji je bio propisan do donošenja Zakona 2006. godine. Predlaže se da se maksimalni smještajni kapacitet u sobi, apartmanu i kući za odmor poveća sa 8 na 10 soba, odnosno sa 16 na 20 kreveta, a u kampu sa 7 na 10 smještajnih jedinica, odnosno sa 25 na 30 gostiju istodobno. Zbog problema s legalizacijom objekata i dobivanja novih Rješenja, nije došlo do otvaranja novih obrta, a smanjivanje kapaciteta bi škodilo turizmu.

Omogućava se nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od strane nasljednika iznajmljivača. Ovo je novina u odnosu na važeći Zakon, kojom se iznajmljivaču koji je utvrđen rješenjem o nasljeđivanju, odnosno daroprimatelju iznajmljivača, temeljem ugovora o darovanju upisanom u zemljišne knjige i u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge (bolest, starost, poslovna nesposobnost i sl.), omogući nastavak obavljanja djelatnosti.

Predlaže se da je za ishođenje Rješenja o odobrenju po zahtjevu nasljednika odnosno daroprimatelja dostatno da isti ispunjava uvjet da može biti iznajmljivačem u smislu Zakona, da je poslovno sposoban i da ispunjava propisane zdravstvene uvjete. Ocjenjuje se da će se na predloženi način spriječiti siva ekonomija i pružanje usluga u domaćinstvu „na crno“, a čemu sada pribjegavaju nasljednici iznajmljivača jer često nemaju uvjete u pogledu uporabljivosti građevine, a bez koje nadležni ured ne može izdati rješenje za pružanje usluga u domaćinstvu.

Donošenjem ovog Zakona po hitnom postupku spriječit će se moguće zatvaranje kampova za koje ugostitelji do 9. 7. 2012. neće uspjeti ishoditi nova rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također će se zadržati broj smještajnih kapaciteta na istom nivou u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu uz veliku vjerojatnost da će nasljednici i daroprimatelji podići razinu usluge i kapacitet na viši nivo, što će dovesti do smanjenja sive ekonomije i otvaranja većeg broja obrta.

Očekuje se da će se donošenjem ovoga Zakona prije turističke sezone omogućiti ugostiteljima nesmetano obavljanje djelatnosti i izbjeći veći poremećaji u ugostiteljstvu kao važnoj grani turizma i hrvatskog gospodarstva.

Izvor: Obrtničke novine - ožujak- travanj 2012.

minimalni_tehnicki_uvjeti_vezat_ce_se_uz_prostor.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)