User Tools

Site Tools


likvidacija_drustva_kapitala

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Likvidacija društva kapitala

likvidacija_a.jpg

Prema odredbama čl. 2 ZTD-a, društva kapitala su dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću3. Prestanak dioničkog društva propisan je odredbama čl. 367 do 384 ZTD-a, dok je prestanak društva s ograničenom odgovornošću propisan odredbama čl. 466 do 471. Na likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću primjenjuje se, međutim, i odredbe čl. 368 st. 3, čl. 369 do 370 i čl. 372 do 384 ZTD-a4 što uređuje likvidaciju u dioničkim društvima.

Razlozi za prestanak dioničkog društva, prema odredbama čl. 367 ZTD-a, jesu:

1) istek vremena određenog u statutu, ako je društvo bilo osnovano na određeno vrijeme

2) odluka glavne skupštine kakvu se mora donijeti glasovima što zastupaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala na glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke, ako statut ne zahtjeva veći broj glasova ili ispunjenje dodatnih pretpostavka

3) pravomoćna odluka registarskog suda kojom se određuje brisanje društva po službenoj dužnosti

4) pripajanje društva drugome društvu, spajanje s drugim društvom i podjela društva razdvajanjem

5) odluka stečajnog vijeća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na temelju čl. 63 st. 1 Stečajnog zakona.

6) otvaranje stečajnog postupka

7) ništetnost društva

8) ukidanje društva i

9) druge okolnosti određene statutom društva.

Dioničko društvo koje nema imovine, osim zbog spomenutih razloga, može prestati tako da ga registarski sud briše iz registra na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave ili po službenoj dužnosti. Po službenoj će dužnosti registarski sud brisati društvo iz registra, ako tri godine zaredom nije ispunjavalo zakonsku obvezu objaviti godišnja financijska izvješća uz propisanu dokumentaciju, niti ih je dostavilo sudu u roku šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz trgovačkog registra, a društvo u tome roku ne učini vjerojatnim da ima imovinu. Likvidaciju društva tada se ne provodi, a društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra. Pokaže li se, međutim, nakon brisanja društva iz sudskog registra da ima imovinu kakvu bi trebalo podijeliti, likvidaciju se provodi. Likvidatore na prijedlog zainteresiranih osoba imenuje sud.

Razlozi za prestanak društava s ograničenom odgovornošću prema odredbama čl. 466 ZTD-a jesu:

1) istek vremena određenog u društvenom ugovoru

2) odluka članova koja se donosi u obliku javnobilježničke isprave s većinom-najmanje tri četvrtine danih glasova

3) pripajanje društva drugom društvu, spajanje s drugim društvom i podjela društva razdvajanjem

4) pravomoćna odluka stečajnog vijeća o otvaranju i zatvaranju stečajnog postupka prema čl. 63 st. 1 Stečajnog zakona

5) pravomoćna odluka registarskog suda kojom se utvrđuje brisanje društva po službenoj dužnosti

6) otvaranje stečajnog postupka

7) odluka registarskog suda donesena prema odredbama čl. 367. st. 2 i 3 i čl.398. st. 8 ZTD-a

8) ništetnost društva

9) ukidanje društva

10) pravomoćna presuda suda

11) drugi razlozi predviđeni društvenim ugovorom.

Zbog ispunjenja nekoga razloga za prestanak društva, prestaje njegova redovna poslovna aktivnost i nastupa jedan od mogućih načina prestanka društva-likvidacija ili stečaj.

Likvidacija se društva ne provodi:

„„-ako se nad društvom otvori stečajni postupak,

„„-ako se pripaja drugom društvu, spaja s drugim društvom i dijeli razdvajanjem,

„„-kada društvo nema imovine (ako se naknadno ustanovi postojanje imovine-provodi se likvidacija).

Na društvo se do zaključenja likvidacije, primjenjuje propise što vrijede za društvo nad kojim se ne provodi likvidacija, ako ZTD ne određuje drukčije ili ako drukčije proizlazi iz svrhe likvidacije.

Postupak likvidacije

likvidacija_a.jpg

1. Upis u sudski registar

Odluku o prestanku društva, što je donosi glavna skupština, podnosi se sudu radi upisa u registar. Prijavu podnose svi članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora u roku 15 dana poslije nastanka razloga za likvidaciju. Ako odluku o prestanku društva donese sud, nju se upisuje u sudski registar po službenoj dužnosti.

Odluka o likvidaciji društva

Nakon upisa odluke o otvaranju likvidacije društva u sudski registar, uz tvrtku društva mora se navesti naznaka u likvidaciji.

2. Likvidatori

Likvidaciju provode članovi uprave, odnosno izvršni direktori kao likvidatori. Statutom ili odlukom glavne skupštine za likvidatora se može imenovati druge osobe.

3. Prijava za upis likvidatora u sudski registar

Registarskom sudu podnosi se prijava za upis imenovanih prvih likvidatora i njihovih ovlaštenja, te svaku izmjenu likvidatora ili promjenu njihovih ovlasti za zastupanje, a prijavi se prilaže isprave o imenovanju ili opozivu likvidatora i o njihovim ovlastima za zastupanje u izvorniku ili u javnobilježničkom ovjerenom prijepisu.

4. Pozivanje vjerovnika

Osim upućivanja na prestanak društva, mora se pozvati vjerovnike društva da prijave potraživanja. Poziva se u razmaku od po najmanje petnaest, a najviše trideset dana mora tri puta objaviti u glasilu društva, uz naznaku da vjerovnici prijave društvu svoja potraživanja u roku šest mjeseci nakon objave posljednjeg poziva, a poznate vjerovnike treba obavijestiti odvojeno.

Poziv vjerovnicima (prvi)

5. Početna likvidacijska financijska izvješća

Nakon preuzimanja dužnosti, likvidatori moraju izraditi:

„„-početna likvidacijska financijska izvješća i

„„-izvješća o stanju društva

U početnom likvidacijskom izvješću o financijskom položaju iskazuje se vrijednost imovine, obveze i kapital društva.

6. Izvješće o provođenju likvidacije i prijedlog za diobu

Ako se u odluci o prestanku društva ne odredi drukčije, nakon namirenja dugova društvu, likvidatori moraju izraditi:

„„-izvješće o provedenoj likvidaciji i

„„-prijedlog o podjeli imovine društva

Izvješće i prijedlog prihvaća tijelo koje je donijelo odluku o prestanku društva.

7. Zaštita vjerovnika

Imovinu društva može se, radi zaštite vjerovnika, podijeliti dioničarima tek nakon proteka godine dana otkad je treći put bio objavljen poziv vjerovnicima da prijave potraživanja.

8.Podjela imovine

Nakon što su namireni vjerovnici, tijelo koje je donijelo odluku o prestanku društva prihvaća izvješće o provedenoj likvidaciji i donosi odluku o podjeli imovine društva dioničarima.

9. Završetak likvidacije

Nakon podjele imovine, likvidatori dioničarima podnose:

1) glavnoj skupštini:

-zaključna likvidacijska financijska izvješća i „„-izvješće o provedenoj likvidaciji;

2) sudu:

„„-prijavu za upis brisanja društva iz sudskog registra, a prijavi se za upis brisanja društva iz sudskog registra prilažu:

„„-odluka glavne skupštine i

„„-prijepis zapisnika što potvrđuje da je glavna skupština prihvatila zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješća likvidatora, te razriješila likvidatore. Ovdje se primjenjuju odredbe propisane u čl. 378. st. 3. ZTD-a.

Društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra, a poslovne knjige i dokumentaciju društva predaje se na čuvanje sudu na području kojega je sjedište društva.

Izvor: Časopis RIPup 9/2012.str. 33.

likvidacija_drustva_kapitala.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)