User Tools

Site Tools


kupovina_prodaja_i_upotreba_osobnog_automobila_06.11.2013

Kupovina, prodaja i upotreba osobnog automobila

Ako poduzeće kupuje rabljeni osobni automobil, koji služi za osobni prijevoz, od fizičke osobe koja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost pa se na kupoprodajnu vrijednost taj porez ne obračunava, dužno je kao kupac, u roku od 15. dana od dana stjecanja rabljenog osobnog automobila, dostaviti kupoprodajni ugovor ispostavi Porezne uprave prema svojem sjedištu radi razreza posebnog poreza koji stjecatelj plaća na promet motornih vozila. Porez na promet motornih vozila iznosi 5% na tržišnu vrijednost osobnog automobila.

Pravo na odbitak pretporeza po računima za nabavu svih dobara i usluga u vezi s osobnim automobilom, kao što su nabava goriva, ulja, troškovi popravaka, investicijsko i tekuće održavanje i slično, je zabranjeno temeljem članka 61. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Pri tome račune za troškove osobnih automobila, s obzirom da ne utječu na pravo na pretporez, nije potrebno unositi u Knjigu U-RA, međutim ako porezni obveznik odluči te račune evidentirati u Knjizi U-RA, pretporez se iskazuje u stupcu 16 - ne može se odbiti. Iznimno, pretporez je dopušteno odbiti u cjelosti ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti.

Odnos 30% : 70% se odnosi na osnovicu poreza na dobit s obzirom da se ona povećava za 30% troškova osobnih automobila kao i za 30% priznate amortizacije. Osnovica poreza na dobit se ne povećava za 30% ovih troškova ako se po osnovi korištenja osobnih automobila utvrđuje plaća u naravi odnosno obračunava i plaća porez na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

ad1) Nema zapreke da poduzeće kupi osobni automobil po cijeni koja je niža od tržišne, međutim, porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravi o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene. Poseban porez od 5% se primjenjuje na tržišnu vrijednost koju Porezna uprava utvrdi usporedbom ili procjenom.

ad2) Na konto imovine i u popis dugotrajne imovine se knjiži nabavna cijena koja se sastoji od iznosa iskazanog u ispravi o stjecanju uvećanog za posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila utvrđen rješenjem Porezne uprave. Na konto obveza se knjiže obveze prema prodavatelju i prema državnom proračunu.

ad3) Amortizacija dugotrajne imovine se priznaje kao rashod u svoti obračunatoj na trošak nabave po linearnoj metodi primjenom propisanih godišnjih amortizacijskih stopa. Zakonom o porezu na dobit propisana je maksimalna porezno priznata godišnja amortizacijska stopa za osobne automobila u visini od 40%. Amortizacija za osobne automobile priznaje se do 400.000,00 kuna troška nabave a iznad tog iznosa priznaje se samo ako osobni automobil služi isključivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza. Međutim, ako se na osnovu korištenja osobnog automobila ne utvrđuje plaća u naravi, osnovica poreza na dobit povećava se za 30% iznosa rashoda na temelju godišnje amortizacije osobnih automobila.

ad4) Uvijeti za priznavanje rashoda po osnovi troškova nastalih korištenjem službenih osobnih automobila u službene svrhe propisani su odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaće) ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, između ostalih:

- dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnica iznosi do 85 kuna. Dnevnice za službena putovanja isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje;

- terenski dodatak u zemlji do 170,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zem­lji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika. Terenski dodatak u tuzemstvu i inozemstvu isplaćuje se kada radnik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara). Terenski dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem radnika na terenu. Dnevnice za službena putovannja i terenski dodatak međusobno se isključuju;

- naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka;

- naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka.

Ovi izdaci za službena putovanja obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo.

ad5) Korištenje službenih osobnih automobila u službene svrhe na udaljenostima do 30 kilometara (locco vožnja) evidentira se u posebnoj evidenciji koja sadrži podatke o početnom i završnom stanju brojila, prijeđenim kilometrima, relaciji te vremenu i svrsi korištenja automobila, ime i prezime te potpis osobe koja koristi automobil. Udaljenost od 30 kilometara nije strogo određena te može biti i veća.

ad6) Zakonom o porezu na dogodak je propisano da se primitkom u naravi po osnovi nesamostalnog rada (plaće) smatra, između ostalog, i korištenje službenih osobnih automobila koje poslodavci omogućuju svojim radnicima za upotrebu u osobne svrhe. Ako se osobni automobil daje radniku na korištenje u osobne svrhe, poslodavac je obvezan donijeti odluku o načinu i uvjetima takvog korištenja, kao i načinu utvrđivanja primitka po toj osnovi. Pri korištenju osobnih automobila u osobne svrhe, primitak u naravi se utvrđuje u visini od 1% nabavne vrijednosti osobnog automobila mjesečno odnosno u visini 20% od mjesečne rate za operativni leasing, bez obzira na opseg korištenja osobnog automobila u osobne svrhe. Ako je primitak u naravi odobren uz plaćanje naknade koja je niža od propisane, isplatitelj primitka mora utvrditi razliku između više propisane i niže plaćene naknade a tako utvrđena razlika smatra se primitkom u naravi. Podaci o primicima u naravi unose se u Obrazac IP i druge propisane evidencije te, od 01. siječnja 2014., u Obrazac JOPPD.

Primitak u naravi se može utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja osobnog automobila u osobne svrhe uz uvijet vođenja evidencije o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja, a način vođenja te evidencije utvrđuje se odlukom poslodavca. Primitak prema stvarnom opsegu korištenja osobnog automobila u osobne svrhe utvrđuje se na način da se ukupno evidentirana prijeđena kilometraža pomnoži s 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Na vrijednost primitka u naravi po osnovi korištenja službenih osobnih automobila u privatne svrhe ne obračunva se porez na dodoanu vrijednost osim za osobne automobile nabavljene prije 01. ožujka 2012. godine.

Utvrđena vrijednost primitka u naravi predstavlja neto iznos primitka koji se preračunava u bruto iznos od kojeg se obračunavaju obvezni doprinosi i predujam poreza i prireza. Obvezni doprinosi i predujam poreza i prireza se plaćaju najkasnije posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojemu je primitak u naravi ostvaren.

Ako više radnika koji su u radnom odnosu tijekom mjeseca koristi isti osobni automobil, a poslodavac osnovicu primitka u naravi utvrđuje u visini 1% nabavne vrijednosti mjesečno odnosno u visini 20 % iznosa mjesečne rate za operativni leasing, odgovarajući iznos primitka po toj osnovi pribraja se svakom korisniku.

II) Prodaja osobnog automobila

ad1) Nema zapreke da poduzeće proda osobni automobil po cijeni koja je niža od tržišne, međutim, porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravi o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene. Poseban porez od 5%, na temelju prijave stjecatelja, se primjenjuje na tržišnu vrijednost koju Porezna uprava utvrdi iz isprave o stjecanju, usporedbom ili procjenom.

ad2) Ako pri nabavi osobnog automobila nije bio moguće odbiti pretporez, u slučaju prodaje istog, porez na dodanu vrijednost se ne obračunava bez obzira dali se prodaje fizičkoj ili pravnoj osobi. To ujedno znači da je stjecatelj osobnog automobila dužan to stjecanje prijaviti Poreznoj upravi radi razreza i plaćanja 5% posebnog poreza na promet rabljenim osobnim automobilima. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravi o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene.

ad3) Na temelju isprave o prodaji osobnog automobila donosi se odluka o isknjiženju dugotrajne imovine iz popisa dugotrajne imovine. Prodajna vrijednost se knjiži kao potraživanje i u prihode a istovremeno se kao rashod priznaje neamortizirana vrijednost osobnog automobila.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor: http://www.racunovodja.hr/kupovina-prodaja-i-upotreba-osobnog-automobila-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4l1JdMU2-tIO/

kupovina_prodaja_i_upotreba_osobnog_automobila_06.11.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)