User Tools

Site Tools


koristenje_osobnog_automobila_u_poslovne_svrhe_30.04.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Korištenje osobnog automobila u poslovne svrhe

Za osobne automobile koji se koriste u privatne svrhe, a dio su dugotrajne imovine poduzeća, može se reći da imaju troškove koji se mogu različito klasificirati. Neki troškovi su 100% priznati, a neki se samo priznaju u 70%-tnom iznosu, dok je ostatak porezno nepriznat trošak.

Danas se vrlo često susrećemo sa situacijom da se automobil, kao dio dugotrajne imovine poduzeća, koristi u svrhu obavljanja djelatnosti ili za prijevoz zaposlenika i vlasnika/članova uprave. Osobne automobile koji se nalaze u dugotrajnoj imovini poduzetnika treba voditi analitički zbog praćenja njihova poreznog položaja i klasifikacije troškova koji su povezani s tim automobilom. Također, vrlo je važno razlikovati automobile prema datumu nabavke zbog različitog priznavanja pretporeza i načina priznavanja troškova.

Kada je dopušten odbitak pretporeza, a kada nije?

Odbitak pretporeza nije dopušten za vozila koja služe za prijevoz zaposlenika i članova uprave, trkaće automobile, kombije, karavane i pick-up vozila. Prilikom nabavke ovih automobila, iznos nepriznatog pretporeza uključuje se u nabavnu vrijednost vozila, a potom putem obračuna amortizacije uključuje se u troškove razdoblja u kojem se vozilo koristi. U slučaju leasinga ili najma osobnih automobila te drugih sredstava za osobni prijevoz nije dopušten odbitak pretporeza koji se odnosi na naknadu za najam ili leasing tih vozila te na sve druge nabave (isporuke) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila.

S druge strane, odbitak pretporeza dopušten je za one automobile koji služe za obavljanje registrirane djelatnosti. To se odnosi na one automobile koji služe za testiranje vozila, obuku vozača, prijevoz umrlih, iznajmljivanje, razne servisne službe te djelatnost prijevoza putnika i dobara.

Dana 20. ožujka 2014. na snagu stupa novi Pravilnik kojim su propisane odredbe u vezi prava na odbitak pretporeza za motorna vozila kategorije N1 – Teretna vozila. Naime, kad se osobni automobil karavan, pick-up ili kombi kod kupnje prilagodi za prijevoz dobara, dobije oznaku N1 – Teretni automobil.

Do 19. ožujka 2014. za motorna vozila razvrstana u N1 kategoriju bilo je omogućeno potpuno priznavanje pretporeza kod nabave i kod troškova održavanja ili leasing naknade, neovisno o tome jesu li takva vozila bila predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila ili nisu.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika propisano je da se pretporez može odbiti samo za motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. Dakle, za motorna vozila kategorije N1 za koja se plaća posebni porez na motorna vozila nije dopušten odbitak pretporeza, dok je za vozila kategorije N1 za koja se ne plaća posebni porez omogućeno potpuno priznavanje pretporeza kod nabave i kod troškova održavanja ili leasing naknade. Ako se vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila, tada porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve nabave/isporuke dobara i usluga koje su vezane za korištenje tih vozila, te je obvezan ispraviti odbijeni pretporez koji je viši ili niži od pretporeza koji može odbiti.

Koji su troškovi porezno priznati, a koji nisu?

Neki troškovi uporabe osobnog automobila su 100% porezno priznati, a neki nisu. Troškovi koji su 100% priznati su: osiguranje, kamate koje su povezane s nabavkom automobila, plaćeni porez na cestovna motorna vozila, pristojbe i naknade koje je potrebno platiti pri registraciji vozila.

Potrebno je napomenuti i plaću u naravi. Naime, plaću u naravi potrebno je zaračunati kod onih automobila koji se daju zaposlenicima ili vlasnicima na korištenje u privatne svrhe. Dakle, kod obračuna plaće po osnovi korištenja osobnim automobilom, svi troškovi korištenja su 100% priznati.

Također, postoje određene djelatnosti kod kojih su troškovi 100% priznati, a neke od njih su: taksi službe, hitne intervencije, pomoć na cesti i vodi, autoškole, djelatnosti izvođenja i održavanja plinskih, vodovodnih i drugih instalacija, autoprijevoznici i slično.

S druge strane, postoje i troškovi koji se ne mogu u cijelosti priznati, pa njih dijelimo na 70% priznato i 30% nepriznato, a ti se troškovi odnose na: gorivo, ulje, mazivo, čišćenje, održavanje, popravak, servis, rent-a-car, registraciju vozila, autogume, rezervne dijelove i sl.

Amortizacija

Osobni se automobili amortiziraju po stopi od 20% (korisni vijek upotrebe je 5 godina) ili po dopuštenoj dvostrukoj stopi od 40%. Amortizacija se počinje obračunavati od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca kad je vozilo stavljeno u uporabu. Primjerice, ako je osobni automobil stavljen u uporabu 11. veljače, amortizacija se počinje obračunavati od 1. ožujka.

Za vozila nabavljena nakon 1. ožujka 2012. godine, nije moguće odbiti pretporez, pa se amortizacija obračunava samo na jednu svotu i to u omjeru 70:30 (osim ako se obračunava plaća u naravi).

Navedeno vrijedi za osobne automobile nabavne vrijednosti do 400.000,00 kuna. Za iznos koji premašuje ovaj iznos, amortizacija se priznaje samo ukoliko sredstvo služi isključivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza.

Primjerice, vrijednost osobnog automobila je 420.000,00 kuna. Tada obračunavamo amortizaciju na iznos od 400.000,00 kuna koja se dijeli u omjeru 70:30 (70% priznato, 30% nepriznato) i na iznos od 20.000,00 kuna koja je u cijelosti nepriznata.

Zaključak

Za osobne automobile koji se koriste u privatne svrhe, a dio su dugotrajne imovine poduzeća, može se reći da imaju troškove koji se mogu različito klasificirati. Neki troškovi su 100% priznati (osiguranje, kamate koje su povezane s nabavkom automobila, plaćeni porez na CMV, pristojbe i naknade koje je potrebno platiti pri registraciji), a neki se samo priznaju u 70%-tnom iznosu, dok je ostatak porezno nepriznat trošak (gorivo, ulje, mazivo, popravci, servisi, održavanje, čišćenje, registracija, autogume, rezervni dijelovi). Ako se obračunava plaća u naravi, tada su svi navedeni troškovi porezno priznati.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika, motorna vozila kategorije N1-Teretna vozila, za koja se plaća posebni porez na motorna vozila nije dopušten odbitak pretporeza. Za vozila iste kategorije za koja se ne plaća posebni porez, omogućeno je potpuno priznavanje pretporeza.

Izvor: http://www.profitiraj.hr/novosti/koristenje-osobnog-automobila-u-poslovne-svrhe/

koristenje_osobnog_automobila_u_poslovne_svrhe_30.04.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)