kome_poslodavac_treba_prijaviti_izaslanje_i_kada_je_obvezan_platiti_doprinos_za_zdravstvenu_zastitu_radnika_u_inozemstvu

Kome poslodavac treba prijaviti izaslanje i kada je obvezan platiti doprinos za zdravstvenu zaštitu radnika u inozemstvu?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Obveza poslodavca na plaćanje doprinosa za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu za radnika koji se upućuje na privremeni rad u inozemstvo (boravak u inozemstvu duži od 30 dana), ovisi o tome da li se radnik upućuje na privremeni rad u:

  • državu članicu Europske unije (EU) , Europskog ekonomskog prostora (EEP) ili Švicarsku,
  • u državu koja nije članica EU EEP/Švicarska ali je Hrvatska s njome sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojom je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite (ugovorna država) ili
  • u državu izvan EU/EEP/Švicarske, a s kojom nije sklopljen međudržavni ugovor (treća država).

Izaslanstva u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku obvezno se podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, koji osnovom iste, ukoliko su zadovoljeni svi preduvjeti, izdaje radniku potvrdu A1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje djelatnicima izaslanim na područje Europske unije izdaje samo Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO), kao dokument kojim oni ostvaruju pravo na korištenje zdravstvene zaštite. Prilikom izdavanja EKZO ne uplaćuje se doprinos za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, te poslodavac koji upućuje radnika na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku nije obvezan za njega platiti isti doprinos.

Za razliku izaslanstva u EU/EEP/Švicarsku, za prijavu izaslanstva radnika u države koje nisu članice EU/EEP/Švicarska (ugovorne i treće države), i nadalje je ostao nadležan Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Stoga je poslodavac koji upućuje radnika na privremeni rad u navedene države obvezan takvo izaslanstvo prijaviti (ali i odjaviti) u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Ugovorne države su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Turska.

Prijava i odjava izaslanstva provodi se putem tiskanice 4 - “Prijava – odjava boravka osigurane osobe u ugovornim i trećim državama”. Ista tiskanica objavljena je uz Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite („Narodne novine“, broj 160/13. 11/15, 16/15 i 113/16 i 34/18 - nastavno: Pravilnik), koji je stupio na snagu 1.1.2014. godine, a može se preuzeti i s web stranica Zavoda na adresi: www.hzzo.hr pod „Tiskanice“.

U prijavu je potrebno podnijeti:

  • fotokopiju ugovora o radu,
  • akt o upućivanju osiguranika na rad u ugovornu državu ili treću državu, s naznakom vremenskog razdoblja na koje se upućuje te
  • liječničku svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti osiguranika, ne stariju od 90 dana, kojom je prije odlaska u ugovornu državu ili treću državu potvrđeno da je osiguranik sposoban za obavljanje poslova radi kojih se upućuje na rad.

Na osnovi uredno podnesene prijave, područna služba, odnosno regionalni ured HZZO-a izdaje osiguraniku koji se upućuje u ugovornu državu potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu čiji je oblik i sadržaj utvrđen ugovorom, a osiguraniku koji se upućuje u treću državu, potvrdu koja je propisana Pravilnikom.

Poslodavac koji upućuje radnika na privremeni rad u ugovornu državu nije obvezan platiti poseban doprinos za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Naime, novim člankom 188. stavak 2. Zakona o doprinosima („Narodne novine“ broj: 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12 i 148/13) određeno je da se za osiguranika, koji se privremeno upućuje u državu s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, ne obračunava poseban doprinos radi ostvarivanja prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Međutim, ako poslodavac radnika upućuje na privremeni rad u treću državu, tada je obvezan platiti doprinos za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu.

U skladu sa čl. 17. Pravilnika, doprinos se plaća po stopi od 10% na osnovicu za obračun doprinosa za obvezna osiguranja sukladno posebnom zakonu, ako tim zakonom nije propisano drugačije.

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/kome-poslodavac-treba-prijaviti-izaslanje-i-kada-je-obvezan-platiti-doprinos-za-zdravstvenu-zastitu-radnika-u-inozemstvu-uniqueidRCViWTptZHIH5St15ckqvXk4tlAbAVUZ/?serp=1

kome_poslodavac_treba_prijaviti_izaslanje_i_kada_je_obvezan_platiti_doprinos_za_zdravstvenu_zastitu_radnika_u_inozemstvu.txt · Last modified: 2018/07/30 01:29 by gasparovic