koliko_dugo_se_moze_prenositi_i_iskoristiti_preneseni_gubitak_za_porez_na_dobit_koliko_dugo_se_moze_prenositi_i_iskoristiti_pretporez_kao_predujam_za_buduce_obveze_za_pdv

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21,

10000 Zagreb, Tel 01/382-0010,

Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Koliko dugo se može prenositi i iskoristiti preneseni gubitak za POREZ NA DOBIT?

Zakon o porezu na dobit, čl. 17, st 2: 8. Porezni gubitak, Članak 17.

(2) Porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih pet godina, ako Zakon ne određuje drukčije.

nonprofit111.jpg

Koliko dugo se može prenositi i iskoristiti PRETPOREZ kao predujam za buduće obveze za PDV?

“Opći porezni zakon”.Zastara

Članak 94.

(1) Pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći.

(5) Zastara prava na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezni obveznik stekao pravo na povrat (1+3 godine).

koliko_dugo_se_moze_prenositi_i_iskoristiti_preneseni_gubitak_za_porez_na_dobit_koliko_dugo_se_moze_prenositi_i_iskoristiti_pretporez_kao_predujam_za_buduce_obveze_za_pdv.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)