User Tools

Site Tools


koje_su_vrijedece_zatezne_kamate_12.11.2013

Koje su vrijedeće zatezne kamate

U praksi je sve više dvojbi i pitanja oko primjene stope zatezne kamate između poduzetnika, odnosno od kada i na koja zakašnjenja u plaćanju se primjenjuje? Toj zbrci pripomogla su i različita tumačenja i upute na raznim portalima.

Promjene u stopi zatezne kamate nastale su 30. VI. 2013. kada su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Pojednostavljeno rečeno, zakonska zatezna kamata od 15% koja je bila na snazi do dana njene promjene (30. VI. 2013.) je i dalje u primjeni na ona zakašnjela plaćanja koja se odnose na isporuke robe i usluga obavljene do zaključno s 29. lipnja 2013. Dakle, kad su u pitanju zatezne kamate za nastale dužničko vjerovničke odnose nastale zaključno s 29. VI. 2013. a s osnove kojih su kod isplate cijene protekli ugovoreni ili zakonski rokovi plaćanja, na takva zakašnjenja se i od 30. VI. 2013. pa sve do naplate potraživanja za isporuke tih roba i usluga primjenjuje „stare“ zatezne kamate od 15%.

Za isporuke robe i usluga koje su obavljene dana 30. VI. 2013. i poslije, a s osnove kojih su nastala zakašnjenja u plaćanju, primjenjuje se nova zakonska zatezna kamata od 12,40%.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://rrif.hr/Koje_su_vrijedece_zatezne_kamate_-1058-vijest.html

koje_su_vrijedece_zatezne_kamate_12.11.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)