User Tools

Site Tools


kod_zatvaranja_obrta_vodite_racuna_o_pravilnom_zatvaranju_poslovnih_knjiga

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Kod zatvaranja obrta vodite računa o pravilnom zatvaranju poslovnih knjiga

obrt.jpg

Sama odjava obrta se odrađuje pri nadležnom županijskom uredu državne uprave. Obrtniku se na temelju podnesenog zahtjeva za odjavu obrta, uz koju se prilaže obrtnica, potvrda o uplati upravne pristojbe od 100,00 kn te 70,00 kn državnih biljega izdaje rješenje kojim se utvrđuje prestanak obrta. Po pravomoćnosti rješenja briše se obrt iz obrtnog registra.

No prilikom samog zatvaranja obrta treba voditi računa o pravilnom zatvaranju poslovnih knjiga pod čime se misli na zaključivanja knjiga na temelju kojih ćemo obračunati dužan porez na dohodak/dobit, te obračunati PDV.

Zatvaranje obrta kod obrtnika „dohodaša“ i obrtnika „dobitaša“ Knjiga primitaka i izdataka kod obrtnika u sustavu poreza na dohodak

Sukladno Članku 31. Stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak, prilikom likvidacije obrta porezni obveznik je dužan u poreznom razdoblju u kojem je izvršena likvidacija u knjizi primitaka i izdataka iskazati kao primitke sljedeće:

1. poslovne primitke:

2. usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine,

3. usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog,

4. nenaplaćene tražbine od kupaca

Također prilikom likvidacije obrta pod izdatke treba uključiti sljedeće:

1. poslovne izdatke:

2. knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine prema popisu te imovine u trenutku likvidacije,

3. neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću,

4. druge izdatke u svezi s likvidacijom.

Ukoliko su navedeni primitci veći od izdataka, navedena razlika predstavlja dohodak na koji se treba platiti pripadajući porez.

Porez na dobit

Kod obrtnika koji su u sustavu poreza na dobit, proces zatvaranja i likvidacije je definiran Člankom 18., Stavkom 3. Zakona o porezu na dobit . Zakon definira da ukoliko se porezni obveznik likvidira, dobit ili gubitak utvrđuje se u razdoblju likvidacije koje se nastavlja na posljednje porezno razdoblje.

Početna bilanca za razdoblje likvidacije istovjetna je bilanci na kraju prethodnoga poreznog razdoblja. Ako takva konačna bilanca ne postoji, vrijednost imovine i obveze utvrđuju se procjenom. Završna bilanca razdoblja likvidacije pokazuje imovinu koja će se raspodijeliti, na likvidacijsku dobit ili likvidacijski gubitak. Obračun PDV-a prilikom zatvaranja obrta za obrtnike u sustavu PDV-a

Sukladno Članku 30. Stavku 6. Poreza na dodanu vrijednost, fizička osoba koja gubi svojstvo poduzetnika, brisanjem iz registra kod nadležnog tijela, prije odjave djelatnosti treba obračunati porez na dodanu vrijednost na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem u nepoduzetničke svrhe, a za koja je mogao koristiti odbitak pretporeza ili ih je prije početka primjene Zakona, nabavio za poduzetničku djelatnost bez poreza na promet ili uz povlaštenu stopu poreza te izmiriti sve druge porezne obveze po osnovi poduzetničke djelatnosti.

Također treba voditi računa da se odjava vlasnika obrta kao i samog obrta treba obaviti i u ispostavi ureda HZZO i HZMO.

Zaključak

Osim redovne procedure predaje zahtjeva za odjavom obrta i obrtnice u nadležni županijski ured državne uprave, treba voditi računa i o zakonskim odredbama Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit kao i Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Tek uvažavajući sve navedene zakonske odredbe se sam proces zatvaranja obrta može provesti na zakonski pravilan način.

Izvor:http://www.profitiraj.hr/novosti/kod-zatvaranja-obrta-vodite-racuna-o-pravilnom-zatvaranju-poslovnih-knjiga/

kod_zatvaranja_obrta_vodite_racuna_o_pravilnom_zatvaranju_poslovnih_knjiga.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)