User Tools

Site Tools


knjizenje_place_u_naravi_uporaba_osobnih_automobila

Knjiženje plaće u naravi (uporaba osobnih automobila)

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Korištenje službenih osobnih automobila u privatne svrhe smatra se primitkom u naravi. Primici u naravi koje po toj osnovi poslodavac omogućuje svojim radnicima smatraju se plaćom te podliježu plaćanju poreza i doprinosa na isti način kao i plaća u novcu za redovan rad.

Od 1.1.2018. promijenio se način priznavanja prava na odbitak pretporeza prilikom nabave i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, kao i način poreznog priznavanja svih troškova njihovog korištenja, temeljem čega je dana 3. travnja 2018. Središnji ured Porezne uprave na svojim internet stranicama objavio novu Uputu u vezi poreznog tretmana prijevoznih sredstava (u nastavku: Uputa PU).

„Slijedom svega navedenog, zakonske odredbe odnosno priznavanje odbitka 50% pretporeza izvršeno je u cilju pojednostavljenja postupka. Pojednostavljenje proizlazi iz činjenice da se priznavanjem prava na odbitak 50% pretporeza kod korištenja prijevoznih sredstva za osobni prijevoz ne propisuje obveza vođenja dodatnih evidencija jer se smatra da pretporez nije odbijen u dijelu u kojem se prijevozna sredstva koriste u privatne svrhe, pa ne proizlazi ni obveza obračuna PDV-a prilikom korištenja istih u dijelu za privatne potrebe. Međutim, odbitak pretporeza uključujući odbitak 50% pretporeza nije moguć u situacijama kada se prijevozna sredstva za osobni prijevoz koriste isključivo za privatne potrebe. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da se PDV plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u propisano je da se obavljanjem usluga uz naknadu smatra: a) korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez, b) obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti. Stoga, ako se prijevozna sredstva za osobni prijevoz koriste za privatne potrebe, a za njih je pri nabavi u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez, smatra se da postoji usluga obavljena uz naknadu u smislu članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u. U tom slučaju porezni obveznik je obvezan na korištenje tih prijevoznih sredstava za privatne potrebe obračunati PDV, a porezna osnovica kod usluga iz članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u je ukupni trošak obavljanja usluga, što je propisano člankom 33. stavkom 5. Zakona o PDV-u.”

Iz navedenog teksta Upute PU može se zaključiti da kada bi porezni obveznik prilikom nabave osobnog automobila (kupnjom ili na financijski leasing) odnosno korištenja u operativnom leasingu ili dugotrajnom najmu od 1.1.2018. koristio pravo na odbitak 50% pretporeza te u određenom razdoblju njegovog korištenja omogućio korištenje isključivo u privatne svrhe, tada bi u svakom obračunskom razdoblju u kojem je takvo korištenje omogućeno bio obvezan obračunati i platiti PDV. Također, kada bi od 1.1.2018. i nadalje porezni obveznik osobni automobil nabavio s namjerom isključivog korištenja u privatne svrhe, tada ne bi niti imao pravo na odbitak 50% pretporeza, nego bi mu odbitak pretporeza bio zabranjen u cijelosti.

Porezni obveznik od 1.1.2018. ima pravo na odbitak 50% pretporeza za mjesečne rate operativnog leasinga ili najma neovisno o tome u kojem razdoblju je operativni leasing ili najam ugovoren. Stoga, prema predmetnom tekstu Upute PU kojim se obrazlaže pojednostavljenje postupka oporezivanja, mislim da prilikom davanja takvog osobnog automobila na korištenje u službene i privatne svrhe, od 1.1.2018. porezni obveznik nema obvezu obračuna PDV-a.

Primitak u naravi utvrđuje se na način propisan odredbama Pravilnika o PDOH-u, a temeljem utvrđenog neto primitka u naravi izračunava se bruto iznos te se obračunavaju propisani iznosi poreza, prireza i obveznih doprinosa.

Primjer 1: (plaća u naravi za automobil nabavljen nakon 01.01.2018)

Društvo je u 2018. nabavilo osobni automobil za što je primljen račun na ukupan iznos od 243.560,00 kn (neto bez poreza 184.000,00 + 46.000,00 PDV + PPMV 13.560,00kn). Društvo je donijelo odluku o davanju osobnog automobila u službene i privatne svrhe, a plaća u naravi će se obračunavati na osnovi korištenja osobnog automobila u visini 1% nabavne vrijednosti tog automobila. Sukladno Uputi PU, prilikom utvrđivanja primitka u naravi po osnovi korištenja službenih osobnih automobila nabavljenih u razdoblju od 1.1.2018. porezni obveznici polaze od osnovice koju čini ukupna vrijednost računa za nabavljeni osobni automobil što uključuje neto nabavnu vrijednost, PDV i PPMV.

Uputa:

„Primjerice, u slučaju utvrđivanja plaće u naravi u visini od 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava, ako porezni obveznik (bez obzira da li je istovremeno obveznik PDV-a ili nije) zaprimi račun dobavljača tijekom 2018. godine u iznosu 126.000,00 kuna (prodajna cijena 100.000,00 + 25.000,00 PDV + 1.000,00 PPMV), u tom slučaju za korištenje navedenog prijevoznog sredstva za osobni prijevoz porezni obveznik utvrđuje plaću u naravi polazeći od osnovice 126.000,00 (101.000,00 + 25.000,00 PDV).”

Obračun izgleda na ovaj način:

^ R. br. ^ Opis ^ Iznos u kn^

1. Nabavna vrijednost automobila za potrebe obračuna primitka u naravi 243.560,00
2. 1% nabavne vrijednosti (red. Br. 1×1%) 2.435,60
Neto primitak u naravi 2.435,60

Radniku je utvrđena mjesečna bruto plaća u iznosu od 12.074,22 kn. Radnik koristi samo osnovni osobni odbitak, a prebivalište mu je u Zagrebu. Neto plaća u naravi je već izračunata i iznosi 2.435,60 kn. Bruto iznos plaće u naravi izračunat ćemo na način da ukupnu neto plaću za mjesec, dakle dio u novcu i dio u naravi, preračunamo na bruto iznos, koji ćemo zatim umanjiti za bruto iznos plaće u novcu.

Obračun plaće i primitka u naravi:

^R. br. ^ Opis ^ Plaća ^ Plaća u naravi ^ Ukupna plaća ^

1. Bruto plaća 12.074,22 4.247,35 16.321,57
2. 20% MIO I. i II. 2.414,84 849,47 3.264,31
3. Dohodak 9.659,38 3.397,88 13.057,26
4. Osobni odbitak 3.800,00 0,00 3.800,00
5. Porezna osnovica 5.859,38 3.397,88 9.257,26
6. Porez 24% 1.406,25 815.,49 2.221,74
7. Porez 36% 0,00 0,00 0,00
8. Porez ukupno 1.406,25 815,49 2.221,74
9. Prirez 253,12 146,79 399,91
10. Porez i prirez 1.659,38 962,28 2.621,66
11. Neto plaća 8.000,00 2.435,60 10.435,60
12. Zdravstveno osiguranje 15% 1.811,13 637,10 2.448,23
13. Zaštita zdravlja na radu 0,5% 60,37 21,24 81,61
14. Zapošljavanje 1,7% 205,26 72,20 277,46
Doprinosi na plaću 2.076,77 730,54 2.807,31

Knjiženje:

^R.br. ^ Opis ^ Iznos ^ Konto ^

Duguje Potražuje
1. Neto plaća u novcuNeto plaća u naraviObveze za neto plaćuPorezi prirezi doprinosi iz plaćeDoprinosi na plaćeOstali prihodi od korištenja osob.autom. 8.000,002.435,608.000,005.885,972.807,312.435,60 42004240421,422423 2300,2304241,24224275

Primjer 2. (plaća u naravi za automobil nabavljen na operativni leasing od 01.01.2018.)

Društvo je s leasing društvom sklopilo ugovor o operativnom leasingu osobnog automobila koji će se dati radniku na korištenje u službene i privatne svrhe. Ugovor je sklopljen na rok od 60 mjeseci, uz plaćanje jamčevine u iznosu od 20.000,00 kn te plaćanje akontacije (predujma naknade za operativni leasing) u iznosu od 60.000,00 kn. Društvo donosi odluku da će se primitak (plaća) u naravi po osnovi korištenja osobnog automobila utvrđivati u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing. Društvo je uplatilo jamčevinu u iznosu od 20.000,00kn. Primljen je račun za akontaciju na ukupni iznos od 60.000,00 kn (48.000,00 + PDV 500,00 kn). Primljen je račun za prvu ratu leasing na ukupan iznos od 3.850,00 kn (3.000,00 + PDV 750,00 + PPMV 100,00 kn).

Sukladno Uputi PU, prilikom utvrđivanja primitka u naravi po osnovi korištenja službenih osobnih automobila nabavljenih putem operativnog leasinga u paušalnom postotnom iznosu (20% rate operativnog leasinga) za potrebe utvrđivanja osnovice za obračun mjesečne plaće u naravi pored iznosa mjesečne (fakturirane) rate, potrebno je pribrojiti i razmjerni iznos unaprijed plaćenog predujma (akontacije).

Uputa:

„Vezano uz utvrđivanje plaće u naravi po osnovi korištenja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz nabavljenih putem operativnog leasinga ili dugotrajnog najma, napominjemo kako navedeni postotni iznosi mjesečne rate za operativni leasing ili dugotrajni najam iz članka 22. stavka 3. točke 5. Pravilnika o porezu na dohodak pretpostavlja iznos mjesečnih rata koje su obračunate tako da tijekom razdoblja trajanja leasinga ili najma obuhvate ukupnu vrijednost nabavljenog prijevoznog sredstva za osobni prijevoz. Primjerice, ako se pri nabavi prijevoznog sredstva za osobni prijevoz putem operativnog leasinga na rok financiranja odnosno korištenja od 60 mjeseci, uplati predujam naknade od 30% vrijednosti, pri čemu se ostatak od 70% vrijednosti otplaćuje putem mjesečnih rata, tijekom razdoblja korištenja najma kod utvrđivanja osnovice za obračun mjesečne plaće u naravi pored iznosa mjesečne (fakturirane) rate, potrebno je pribrojiti razmjerni iznos unaprijed plaćenog predujma (plaćeni predujam naknade/60).”

Obračun primitka u naravi tijekom operativnog leasinga:

^ R. br. ^ Opis ^ Iznos u kn ^

1. Rata operativnog leasinga 3.850,00
2. Razmjerni dio akontacije (60.000,00/60) 1.000,00
3. Osnovica za izračun plaće u naravi (1.+2.) 4.850,00
Neto primitak plaće u naravi (3. x 20% 970,00

U obračun mjesečnog primitka u naravi ne bi se trebali uračunavati i dodatni troškovi koje leasing društvo sukladno ugovoru o operativnom leasingu prevaljuje na korisnika leasinga, kao npr. registracija, tehnički pregled, godišnji servis, jer takvi troškovi ne bi trebali činiti dio ukupne vrijednosti nabavljenog prijevoznog sredstva.

Knjiženje rate za plaću u naravi:

^ R.br. ^ Opis ^ Iznos ^ Konto ^

Duguje Potražuje
1. Dobavljač s temelja operativnog leasingaPretporez po stopi 25% (50% poreza) Trošak operativnog leasinga 3.850,00375,003.475,00 140124145

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/knjizenje-place-u-naravi-uporaba-osobnih-automobila-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChMz_oMD_T6f2fCHs1nUUZuvNZpn6onlNUQ/?serp=1

knjizenje_place_u_naravi_uporaba_osobnih_automobila.txt · Last modified: 2018/09/24 01:03 by gasparovic