User Tools

Site Tools


knjigovodstveno_evidentiranje_poreznih_dugova_utvrdenih_reprogramom

ACTARIUS Knjigovodstveni

Servis Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Knjigovodstveno evidentiranje poreznih dugova utvrđenih reprogramom

actarius_novine.jpg

Porezni dug za kojeg će se izdati rješenje o reprogramu naplate, isknjižit će se sa postojećih računa te zadužiti na tri posebna računa, i to jedan na kojem se prati naplata reporgramiranih prihoda državnog proračuna te dva računa koji se odnose na zajedničke prihode po osnovi poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina. Stoga je poduzetnik obvezan, kao i u slučaju ranije izdanih rješenja o reprogramiranom poreznom dugu, mjesečne anuitete uplaćivati na tri posebna računa, sa slijedećim brojčanim oznakama vrste prihoda:

Brojčana oznaka Opis vrste prihoda – šifre konta

7560 Prihodi od naplate poreznog duga dospjelog do 31.01.2012. plaćenih po rješenju o reprogramiranju, a koji je prihod državnog

              proračuna, uključujući i reprogramirani dug na računu u carinskom praćenju

1872 Prihodi od naplate duga poreza i prireza na dohodak dospjelog do 31.01.2012., plaćenih po rješenju o reprogramiranju na kojem se

              evidentira porezni dug s osnove poreza i prireza na dohodak iz svih izvora dohotka.

2848 Porez na promet nekretnina na koji se evidentira porezni dug koji je reporgramiran a odnosi se na prihode s osnove poreza na

              promet nekretnina.

Kod uplata rata za reprogramirani dug po osnovi poreza i prireza porezu na dohodak, a koji se uplaćuje na brojčanu oznaku 1872, uplate potrebno usmjeravati na račun svakog grada/općine gdje postoji iskazan dug.

Nadalje, ako je u reprogram uključen dug poreza na promet nekretnina, koji se uplaćuje na brojčanu oznaku 2848, poduzetnik je također obvezan uplate obavljati na uplatne račune gradova/općina gdje je i evidentiran dug poreza na promet nekretnina, a što će posebno i navesti u rješenju o reprogramu.

Posebno se napominje da za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznog duga, ne teče zastara te da je poduzetnik dužan redovito podmirivati tekuće obveze.

Isto tako, ako se poduzetnik po dobivenom rješenju o reprogramu ne pridržava utvrđenih rokova i načina plaćanja, Ministarstvo financija će temeljem čl. 9. st.1. i 2. Zakona o posebnoj mjeri naplate, ukinuti izdano rješenje, utvrditi stanje poreznog duga na dan donošenja toga rješenja i obvezati poduzetnika na plaćanje utvrđenog duga u ovršnom postupku propisanom odredbama OPZ-a.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/knjigovodstveno-evidentiranje-poreznih-dugova-utvrdenih-reprogramom-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4qN2dfB0_FPl/

knjigovodstveno_evidentiranje_poreznih_dugova_utvrdenih_reprogramom.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)