User Tools

Site Tools


kazne_po_zakonu_o_pdv-u

Kazne po Zakonu o PDV-u

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Kazne, odnosno prekršajne odredbe, sastavni su dio gotovo svakog zakona, a pogotovo zakona koji se tiču poreza. Često nismo svjesni rizika nekih poslovnih odluka ili knjiženja dok se ne upoznamo s posljedicama novčanih kazni za iste.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 200.000 kuna kaznit će se porezni obveznik ako kao osoba koja stječe nova prijevozna sredstva ne obračuna PDV, ne obračuna PDV u slučaju prijenosa porezne obveze, ne prijavi u roku svaku promjenu ili prestanak svoje djelatnosti ili ne podnese zahtjev za izdavanje PDV ID broja, u računu ne iskaže sve propisane podatke, u računu iznos PDV-a koji treba platiti nije iskazan u kunama, ne izvijesti nadležnu ispostavu PU da će račune koje je izdao i koje je primio čuvati izvan područja RH, počne primjenjivati postupak oporezivanja marže u posebnim slučajevima, a o tome nije izvijestio u roku nadležnu ispostavu PU, ne popiše zalihe dobara za koje se mijenja stopa PDV-a. Po istoj osnovi, novčanom kaznom od 500 do 40.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanim kaznama u iznosu od 2.000 do 500.000 kuna porezni obveznik se kažnjava ako netočno utvrdi poreznu osnovicu, ne obračuna PDV po propisanoj stopi, koristi oslobođenja od plaćanja PDV-a ili odbije pretporez koji se po Zakonu ne može odbiti, ne uplati u roku obračunani i prijavljeni iznos PDV-a, ne izda račun u propisanom roku, račun izda primatelj koji ne ispunjava uvjete za izdavanje računa, ne čuva račune i ostalu dokumentaciju u propisanom roku, u svom knjigovodstvu ne osigurava sve podatke u vezi s obračunom i plaćanjem PDV-a, ne podnese u roku nadležnoj ispostavi PU prijavu PDV-a, PDV-S obrazac ili Zbirnu prijavu ili u istima ne iskaže sve potrebne podatke, porezni obveznik u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja ne obavi sva usklađenja i ispravke, ne podnese prijavu za isporuke ili stjecanje novih prijevoznih sredstava ili ne iskaže njihovu vrijednost, obračuna PDV po posebnom postupku oporezivanja, a djeluje samo kao posrednik, kao preprodavatelj istodobno primjenjuje redovni postupak oporezivanja PDV-om i posebni postupak oporezivanja marže, a ne vodi ili netočno vodi posebne evidencije za svaki od ovih postupaka, na računu za isporučena dobra koja podliježu posebnom postupku oporezivanja marže iskaže iznos PDV-a, kao organizator prodaje putem javne dražbe u evidencijama ne iskaže propisane podatke ili izdvojeno iskaže iznos PDV-a, ne izdaje račune i/ili ne vodi evidencije o transakcijama s investicijskim zlatom odnosno ne čuva potrebne podatke u roku, ne podnese prijavu u vezi s posebnim postupcima u roku, obračunani i prijavljeni PDV za posebne postupke ne plati u roku, ne vodi evidencije o transakcijama u okviru posebnih postupaka oporezivanja ili ako ih na zahtjev PU RH i poreznog tijela države članice potrošnje ne stavi na raspolaganje ili ih ne čuva u roku, ne vodi evidencije o postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama te ako ne obračuna i uplati PDV na propisani način, kao porezni zastupnik ne plati PDV kao jamac platac, ne podnese u roku prijavu za isporuke u druge države članice EU prethodno uvezenih dobara u okviru postupaka 42 i 63 sa svim potrebnim podacima, ne podnese u roku prijavu za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona ili ako u njoj ne iskaže sve potrebne podatke. Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/kazne-po-zakonu-o-pdv-u/11922

kazne_po_zakonu_o_pdv-u.txt · Last modified: 2017/11/24 02:03 by gasparovic