User Tools

Site Tools


kako_zastititi_podatke_koji_predstavljaju_poslovnu_tajnu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Kako zaštititi podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu?

Ne rijetko, poslodavci proglašavaju poslovnom tajnom određene podatke o nekim činjenicama, postupcima pa i ugovore o radu koji se odnose na plaće zaposlenih. Svakako poslodavac će za takvo postupanje posebno imati interes kada bi objavljivanjem određenog podatka mogla nastati šteta u njegovom poslovanju.

Međutim, da bi se poslodavac osigurao od neovlaštenog postupanja i odavanja takvih podataka, potrebno je postupiti sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (Nar. nov. br. 108/96 i 79/07). Prema tom Zakonu poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese. To znači da bi poslodavac bio u obvezi donijeti opći akt kojim treba odrediti koji podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Općim aktom ne može se odrediti da se svi podaci koji se odnose na poslovanje pravne osobe smatraju poslovnom tajnom niti se poslovnom tajnom mogu odrediti podaci čije priopćavanje nije razložno protivno interesima te pravne osobe. Također poslovnom tajnom ne mogu se odrediti niti podaci koji su isključeni posebnim propisom, primjerice, podaci koji se upisuju u Registar godišnjih financijskih izvješća, budući da je registar javan i da svatko može bez dokazivanja pravnog interesa dobiti podatke iz Registra. Također, u postupcima javne nabave, troškovnik i ponudbeni list ne mogu biti označeni kao poslovna tajna, a ako ponuditelj želi tako označiti neke druge dokumente ili podatke u ponudi, tada će se morati pozvati upravo na opći akt na kojemu temelji oznaku tajnosti.

Uz navođenje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, općim aktom pravne osobe pobliže se određuje način uporabe i čuvanja podataka koji se smatraju poslovnom tajnom te mjere, postupci i druge okolnosti od interesa za čuvanje poslovne tajne.

Na dokumentima koji sadrže tajne podatke označava se na vidljivom mjestu vrsta tajne i stupanj tajnosti. Svakako, bilo bi uputno u odnosu na značaj pojedinih podataka propisati i razinu zaštite.

U pravnoj osobi određuje se ovlaštena osoba ili se osniva posebno tijelo koje ima uvid u poslovne tajne, zadaću njihovoga čuvanja, te odlučivanja koje se osobe zaposlene u toj pravnoj osobi mogu ovlastiti za čuvanje poslovne tajne, odnosno kojim se osobama poslovna tajna može priopćiti.

Povreda poslovne tajne može biti opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu, jer bi time bila počinjena osobito teška povreda obveza iz radnog odnosa i nastavak radnog odnosa ne bi bio moguć. Također, Kazneni zakon u čl. 262. navodi da je neovlašteno priopćavanje drugome, predaja, na drugi način činjenje pristupačnim podataka koji su poslovna tajna, kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine. U slučaju da je tim kaznenim djelom počinitelj sebi ili drugome pribavio znatnu imovinsku korist ili prouzročio znatnu štetu, zaprijećena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Svakako da će precizno propisivanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, načina rukovanja s takvim podacima i određivanje osoba koje su ovlaštene čuvati te podatke, doprinijeti i lakšem utvrđivanju moguće odgovornosti za odavanje takvih podataka.

- See more at: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/radno-pravo/kako-zastititi-podatke-koji-predstavljaju-poslovnu-tajnu/#sthash.reS4bV7C.dpuf

Izvor:http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/radno-pravo/kako-zastititi-podatke-koji-predstavljaju-poslovnu-tajnu/

kako_zastititi_podatke_koji_predstavljaju_poslovnu_tajnu.txt · Last modified: 2014/10/29 00:54 by gasparovic