User Tools

Site Tools


kako_smanjiti_predujmove_poreza_na_dobit

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Kako smanjiti predujmove poreza na dobit?

Svi obveznici poreza na dobit, a to su trgovačka društva i druge pravne osobe u sustavu oporezivanja dobiti, zatim obrtnici „dobitaši“, te tuzemne poslovne jedinice (podružnice) inozemnih poduzetnika, obvezni su tijekom poreznog razdoblja plaćati predujmove poreza na dobit, sukladno čl. 34. Zakona o porezu na dobit.

Predujam poreza plaća se mjesečno do kraja mjeseca za prethodni mjesec. Iznos mjesečnog predujma poreza na dobit utvrđuje se na osnovi podataka iskazanih u poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje izračunavaju se tako da se osnovica za izračun predujma poreza na dobit podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit.

Dakle, predujmovi poreza na dobit, koje porezni obveznici plaćaju tijekom 2014., utvrđeni su temeljem podataka iskazanih po podnesenoj prijavi poreza na dobit (PD obrascu) za 2013.

Osnovni elementi koji čine osnovicu za izračun predujma su utvrđena porezna obveza za prethodnu godinu i broj mjesecu poslovanja. Navedeno znači da ukoliko je u prijavi poreza na dobit prethodnog poreznog razdoblja (2013.) iskazan porezni gubitak, porezni obveznik načelno ne bi imao obvezu plaćanja predujmova za 2014.

Međutim, izmijenjenim je odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit propisan novi način izračunavanja predujmova za iduće razdoblje, tako da se kod izračuna predujma porezna obveza utvrđuje bez umanjenja porezne osnovice za iznose iskazanih poreznih olakšica, s izuzetkom poreznih olakšica koje se mogu odobriti za više poreznih razdoblja, te se tako utvrđena porezna obveza dijeli s brojem mjeseci istog razdoblja. Kod izračuna predujmova poreza na dobit za 2014., po podnesenoj prijavi poreza na dobit za 2013., to izgleda ovako (podaci iz PD-a za 2013.):

Porezna osnovica (red. br. 42.)

+ porezna olakšica za reinvestiranu dobit (red. br. 28.)

+ porezna olakšica za obrazovanje i izobrazbu (red. br. 34.1.)

Zbrojeni iznos x 20% = dobiveni iznos – ukupni iznos olakšica (red. br. 52.) /12 = predujmovi za 2014.

Dakle, osnovica za izračun visine predujmova ne umanjuje se iznosom porezne olakšice za reinvestiranu dobit i iznosom državne potpore za obrazovanje i izobrazbu. Radi se o poreznim olakšicama koje smanjuju osnovicu poreza na dobit izvještajnog razdoblja, a slijedom toga i dužni iznos poreza na dobit, ali se ne uzimaju u obzir pri izračunu visine predujmova za iduće obračunsko razdoblje.

Olakšice koje smanjuju poreznu obvezu (primjena sniženih stopa poreza na dobit za poslovanje na potpomognutim područjima ili u slobodnim zonama, ili temeljem izvršenih ulaganja), priznaju se pri utvrđivanju predujmova poreza na dobit.

Obzirom da podmirenje predujmova poreza na dobit, uvećano za kamate u slučaju nepravovremenog plaćanja, predstavlja znatan odljev novčanih sredstava, poduzetnici mogu zatražiti od Porezne uprave izmjenu visine predujmova.

Zahtjev za smanjenjem visine predujma poreza na dobit

Porezna uprava može utvrditi nove iznose mjesečnih predujmova na temelju:

1. zahtjeva poreznog obveznika i/ili

2. obavljenog nadzora i/ili

3. na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže.

Porezni obveznik može zatražiti, uslijed određenih razloga, od Porezne uprave izmjenu visine predujma ili drugo razdoblje plaćanja predujmova. O izmjeni visine predujma Porezna uprava donosi rješenje, koje obvezuje poreznog obveznika od dana konačnosti do podnošenja nove porezne prijave.

Također, Porezna uprava može poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost sa sezonskim obilježjem rješenjem utvrditi za pojedine mjesece poreznog razdoblja različitu visinu predujma. Rješenjem Porezne uprave o različitim visinama mjesečnih predujmova mora se osigurati da ukupni iznos mjesečnih predujmova odgovara iznosu koji bi se naplatio pri ravnomjernoj naplati predujmova tijekom poreznog razdoblja.

Porezna uprava može, na temelju obavljenog nadzora ili na temelju drugih raspoloživih podataka o poslovanju poreznog obveznika, te na zahtjev poreznog obveznika, rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova poreza na dobit.

Porezni obveznik može zatražiti izmjenu visine predujma pisanim zahtjevom upućenim nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu. U zahtjevu treba navesti razloge za izmjenu visine predujma. Ako se radi o znatnijem padu poduzetničke aktivnosti u tekućoj prema prethodnoj poslovnoj godini, porezni obveznik dostavlja temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka). Na temelju uvida u financijska izvješća, odnosno na temelju poreznog nadzora, ako to ocijeni potrebnim, Porezna uprava će uvažiti ili odbaciti zahtjev poreznog obveznika. Ako se radi o padu poduzetničke aktivnosti zbog nastale materijalne štete uzrokovane višom silom (poplava, požar, potres, uništenje imovine poreznog obveznika nakon provalne krađe ili sl.), Porezna uprava može riješiti zahtjev poreznog obveznika na osnovi zapisnika mjerodavnog tijela koje provodi postupak utvrđivanja visine štete, odnosno istražni postupak.

Treba napomenuti kako nisu dužni plaćati predujmove poreza na dobit:

1. poduzetnici koji počinju obavljati djelatnost,

2. društva u stečaju i likvidaciji,

3. porezni obveznici koji su oslobođeni plaćanja poreza na dobit, sukladno posebnim propisima iz čl. 42. – 43.a Pravilnika o porezu na dobit (obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima, obavljanje djelatnosti u slobodnim zonama, korištenje poticajnih mjera za izvršena ulaganja).

- See more at: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/kako-smanjiti-predujmove-poreza-na-dobit/#sthash.rnN8qhjS.dpuf

Izvor: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/kako-smanjiti-predujmove-poreza-na-dobit/

kako_smanjiti_predujmove_poreza_na_dobit.txt · Last modified: 2014/10/29 00:19 by gasparovic