User Tools

Site Tools


kako_napraviti_racun_fakturu

Kako napraviti račun (fakturu)

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Objašnjenja elemenata na računu

I dalje se rade A4 računi. Izgled računa se nije (skoro pa uopće) mijenjao. I dalje vrijede slijedeći obavezni elementi na računu (samo ih prepisujemo) a u zagradama dajemo pojašnjenja ili najčešće vrijednosti.

Obavezni elementi:

1. Izdavatelj računa

 • a. Naziv
 • b. Adresa
 • c. OIB

2. Primatelj računa (kupac, korisnik, klijent…)

 • a. Naziv
 • b. Adresa
 • c. OIB

3. Oznaka broja računa (najčešće 1/01/01, pa 2/01/01…)

4. Datum i vrijeme izdavanja računa

5. Datum dospijeća (rok plaćanja, valuta, istek…)

6. Proizvodi/usluge

 • a. Uobičajeni naziv
 • b. Cijena
 • c. Količina

7. Porezi (PDV i sl.)

 • a. Iznos bez poreza (ako niste u sustavu PDV-a onda samo ovo)
 • b. Iznos poreza po stopama (uz prikaz osnovice)
 • c. Ukupno sa porezima

8. Način plaćanja (transakcijski račun, gotovina ili kartice)

9. Identifikator osobe koja kreira račun:

a. Ime i prezime ili

b. OIB operatera ili

c. Oznaka operatera sukladna internom aktu

Dodatni elementi na računu (nisu obavezni ali ih preporučujemo):

1. Podaci o izdavatelju

 • a. IBAN (broj računa)
 • b. Kontakt mail,
 • c. Telefon
 • d. Logotip
 • e. Upis u registar/sud, temeljni kapital, upravljačka tijela, banka, swift
 • f. Drugi kontakt podaci (po želji)
 • g. Ako niste u sustavu PDV-a ili radite račun bez PDV-a obavezno morate staviti napomenu zašto ne iskazujete PDV

2. Model i poziv na broj

3. Datum isporuke ili izvršenja usluge (ako je isto kao i datum računa – onda ne treba stavljati)

4. 2D barkod za poziv na plaćanje

5. ZKI i JIR kod fiskaliziranih računa (gdje je način plaćanja gotovina ili kartice)

6. potpis i pečat

7. Oznaka trenutačne stranice i ukupnog broja stranica

To je to, ukratko.

Novosti u 2020.-oj i u 2021.-oj!

Dvije stvari treba najaviti u skoroj budućnosti:

1. 1.4.2020. (da, 2020.-e!) je rok do kada će i prateći dokumenti (najčešće ponude i predračuni) koji sadrže podatke o načinu plaćanju i prethode takvom računu morati imati ZKI i JIR tj. biti fiskalizirani, slično kao što i (danas, uobičajeno) fiskaliziramo gotovinske/kartične račune.

2. Od 1.1.2021.-e će svi izlazni računi koji se danas fiskaliziraju morati imati QR kod za skeniranje i provjeru ispravnosti ZKI-a i JIR-a.

O tom - po tom. Po obje ove teme ćemo Vas još svakako obavještavati…

Ponude u 2020.-oj Ponude su u osnovi vrlo sličan dokument računu tako da se mnogo toga što smo gore naveli može preslikati i na izgled (obavezne elemente) ponude.

Neke osnovne razlike su: 1. Broj ponude je najčešće 1/2019, 2/2019… 2. Vrijeme izdavanja ponude (sati i minute) nisu obavezni 3. Identifikator osobe nije obavezan…

Izvor: https://www.relago.hr/RelaGO/BlogPost?id=141&nameForDisplay=2020-kako-napraviti-racun-fakturu

kako_napraviti_racun_fakturu.txt · Last modified: 2020/05/28 01:42 by gasparovic