User Tools

Site Tools


kako_likvidirati_tvrtku_ovi_savjeti_mogli_bi_vam_pomoci_09.05.2013

Kako likvidirati tvrtku? Ovi savjeti mogli bi vam pomoći

Postupak likvidacije provode imenovani likvidatori, najčešće članovi uprave društva, ako nije drugačije određeno.

Članak preuzet s portala Fininfo, koji svojim korisnicima na jednom mjestu osigurava visokokvalitetne informacije o financijskom stanju, poslovanju i rizicima hrvatskih pravnih subjekata; Autor članka: Filip Jelić, vlasnik tvrtke Fidestum d.o.o.

Otežani tržišni uvjeti kao posljedicu nose i prestanak rada određenog broja poslovnih subjekata i gašenje pojedinih poslovnih aktivnosti. Također, često se događa da poduzeća budu osnovana s ciljem realizacije određenog projekta. Uslučaju da projekt nije zaživio ili je završio, javlja se potreba za zatvaranjem poslovnog subjekta. Iako to nije uvijek ugodna situacija, ponekad je možemo gledati i kao novi početak za poduzetnika. Kako bi novi početak uistinu zaživio, poželjno je riješiti postojeće obveze i administraciju „starog“ poduzeća.

Neka od pitanja koja se u praksi vrlo često postavljaju, tiču se upravo likvidacije poduzeća, tj. kakva je porezno-računovodstvena procedura u slučajevima likvidacije,odnosno prestanka postojanja društva.Likvidacija se u pravilu provodi kada je imovina društva veća od njegovih obveza, dok se u obrnutom slučaju pristupa stečajnom postupku ili postupku predstečajne nagodbe. Kada je nad društvom pokrenut stečaj ili predstečajna nagodba, likvidacija se ne provodi.

Općenito o postupku likvidacije

Na početku postupka likvidacije potrebno je sastaviti odluku o likvidaciji društva koju ovjerava javni bilježnik te ju potom predati u sudski registar na daljnju obradu. Poduzeće u tom trenutku uz naziv dobiva dodatak „u likvidaciji“ i to prije svega radi zaštite poslovnih partnera koji još uvijek posluju s društvom. Svi službeni dokumenti od tog trenutkatrebaju biti ovjereni žigom na kojem je naznačeno da se radi o društvu u likvidaciji.

Postupak likvidacije provode imenovani likvidatori, najčešće članovi uprave društva, ako nije drugačije određeno. Likvidatori imaju obvezu pozvati sve vjerovnike da prijave svoja potraživanja, naplatiti potraživanja poduzeća, završiti sve tekuće poslove, podmiriti obveze prema vjerovnicima te eventualni ostatak imovine podijeliti članovima (vlasnicima) društva.

Računovodstveni postupci prilikom likvidacije

Društvo u likvidaciji obvezno je po upisu likvidacije u sudski registar izraditi početno likvidacijsko izvješće. Uz to, potrebno je izraditi i financijske izvještaje od početka poslovne godine do dana upisa likvidacije u sudski registar te početne likvidacijske financijske izvještaje. Nadalje,treba izvršiti i inventuru,kao i sve ostale propisane radnje kao da se radi o početku, tj. kraju poslovne godine.

Važno je istaknuti da poduzeće za vrijeme trajanja procesa likvidacije posluje pod identičnim poreznim brojem te je dužno podnositi tekuće izvještaje kao da normalno posluje,sve do završetka postupka likvidacije. Izvještaji koji se odnose na plaće radnika i druge dohotke također se podnose u propisanim rokovima, dok se prijava poreza na dobit obavlja tek po završetku postupka likvidacije pa se tako podnosi jedan PD obrazac za cijelo likvidacijsko razdoblje.

U skladu s Pravilnikom o PDV-u, sve isporuke u postupku likvidacije su oporezive (društvo je obveznik PDV-a). Sukladno tome, prijava PDV-a podnosi se redovito za svako porezno razdoblje.

Završetak postupka likvidacije

Po podmirenju svih obveza poduzeća, likvidatori sastavljaju izvješće o likvidaciji te prijedlog podjele imovine. Imovina društva može se podijeliti članovima tek po proteku godine dana od treće objave poziva vjerovnicima da prijave svoja potraživanja. Imovina se dijeli sukladno udjelu članova u kapitalu društva, a na temelju konačnih financijskih izvještaja. Nakon podjele imovine sastaje se glavna skupština društva, na kojoj likvidatori podnose zaključna likvidacijska financijska izvješća te zaključno izvješće o provedenoj likvidaciji.

Zaključno,nakon održane skupštine potrebno je prijaviti upis brisanja iz sudskog registra te priložiti dokaze prihvaćanja zaključnih izvješća od strane skupštinedruštva. Društvo prestaje formalno postojati trenutkom brisanja iz sudskog registra.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.poslovni.hr/tips-and-tricks/kako-likvidirati-poduzece-239701

kako_likvidirati_tvrtku_ovi_savjeti_mogli_bi_vam_pomoci_09.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)