User Tools

Site Tools


kako_izraditi_i_predati_financijski_izvjestaj

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Kako izraditi i predati financijski izvještaj?

nonprofit111.jpg

Klasa: 400-06/10-01/168 Urbroj: 513-05-02/10-2

Zagreb, 10. lipnja 2010.g.

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

- svima -

Predmet: Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010.g.

I.

OBVEZNICI IZRADE I PREDAJE POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Sukladno čl. 2. st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08 i 7/09) obveznici izrade i predaje financijskih izvještaja jesu:

• udruge i njihovi savezi,

• strane udruge,

• zaklade,

• fondacije,

• ustanove,

• političke stranke,

• komore,

• sindikate,

• vjerske i druge zajednice,

sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.

Sindikati, političke stranke i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj) podnose jedan financijski izvještaj na razini pravne osobe. Poslovanje podružnica bez pravne osobnosti i matice mora biti obuhvaćeno jednim financijskim izvještajem, stoga organizacijski dijelovi (podružnice) bez pravne osobnosti ne podnose polugodišnji financijski izvještaj FINA-i.

Prema članku 71. Uredbe Obrazac: PR-RAS-NPF nisu obvezne sastavljati niti predavati neprofitne organizacije:

- čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna na razini godine i

- godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kuna na razini godine.

Detaljne Upute o primjeni članka 71. Uredbe nalaze se na web stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr Državna riznica Računovodstvo Neprofitno računovodstvo? Uputa o primjeni članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija).

Napomena: Neprofitne organizacije osnovane nakon 1. siječnja 2009.g. (dakle i one koje su osnovane u 2010.g.) dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje sljedeće tri godine neovisno o visini prihoda i imovine.

II.

ROKOVI I NAČIN PREDAJE POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010.g. predaju FINA-i Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF do 30. srpnja 2010.g.

Obrazac: PR-RAS-NPF moguće je predati:

• u elektronskom obliku s ugranđenim kontrolama koji se može pronaći na web stranicama FINA-e i Ministarstva financija (www.mfin.hr Državna riznica Računovodstvo Neprofitno računovodstvo Financijski izvještaji za neprofitne organizacije s ugrađenim kontrolama), ili

• putem papirnatih obrazaca.

Uz elektronsku verziju obrasca predaje se i referentna stranica s potpisom zakonskog predstavnika i pečatom. Zbog pogrešaka koje su moguće pri ručnom unosu podataka iz papirnatih obrazaca u bazu FINA-e, preporuka je predavati izvještaj u elektronskom obliku.

nonprof555.jpg

III.

POPUNJAVANJE ZAGLAVLJA OBRASCA: PR-RAS-NPF

Prema odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, br. 60/08) OIB se počeo primjenjivati od 1. siječnja 2010.g. kao stalna oznaka svake pravne osobe i potrebno ga je upisati u zaglavlje Obrasca: PR-RAS-NPF.

Na Obrascu: PR-RAS-NPF potrebno je upisati i RNO broj dodijeljen od Ministarstva financija prilikom upisa neprofitne organizacije u Registar neprofitnih organizacija.

RNO broj može se pronaći na Internet stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr –Državna riznica – Računovodstvo – Neprofitno računovodstvo).

IV.

NAPOMENE UZ POPUNJAVANJE OBRASCA: PR-RAS-NPF

Popunjavaju se svi stupci Obrasca: PR-RAS-NPF, dakle stupac 4 Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine i stupac 5 Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine.

U dijelu dodatnih podataka Obrasca: PR-RAS-NPF od AOP 138 do AOP 143 traži se iskazivanje vrijednosti ostvarenih investicija u novu dugotrajnu imovinu.

V.

UPIS U REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Sve neprofitne organizacije koje do danas nisu ispunile obvezu upisa u Registar neprofitnih organizacija dužne su to učiniti odmah. Na Internet stranici Ministarstva financija nalazi se Obrazac: RNO i sve potrebne upute za ispunjenje navedene obveze.

Napomena: Ministarstvo financija ne izdaje izvadak iz Registra neprofitnih organizacija već je kao dokaz o upisu neprofitne organizacije u Registar dovoljno izlistati stranicu s podacima dobivenim nakon pretrage Registra na Internet stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr – Državna riznica – Računovodstvo – Neprofitno računovodstvo).

S poštovanjem, GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA Vesna Orlandini

Izvor:http://www.programstep.info/%C4%8Cesta-pitanja/Pravna-i-racunovodstvena-pitanja/Kako-izraditi-i-predati-financijski-izvjestaj.html

**

kako_izraditi_i_predati_financijski_izvjestaj.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)