User Tools

Site Tools


kako_iskoristiti_prednosti_komisione_prodaje_16.04.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Kako iskoristiti prednosti komisione prodaje?

Komisijska prodaja jedan je od načina prodaje robe u kojem su glavni sudionici komitent s jedne strane i komisionar s druge strane.

U praksi, najčešće se radi o situaciji gdje dva porezna obveznika surađuju bez prijenosa vlasništva nad robom, a koristan je jer odgađa plaćanje PDV-a do finalne prodaje robe. Ovaj oblik prodaje robe najčešće se pojavljuje u trgovini na malo (iako se prakticira i u veleprodaji), što će podrobnije biti objašnjeno u nastavku članka.

Sudionici komisijske prodaje

Komitent (prvi prodavatelj) i komisionar (finalni prodavatelj) sudionici su u komisijskoj prodaji. Naime, temelj ovog oblika prodaje je Ugovor o komisiji koji je sklopljen između ova dva sudionika, kojim se komisionar obvezuje da će obavljati posao u svoje ime i za račun komitenta.

Komisionar mora biti registriran kao trgovac, dok komitent može biti građanin ili poduzetnik (proizvođač ili trgovac). Komitent povjerava komisionaru stvari ili robu za koju je komisionar odgovoran u slučaju propasti ili štete (manjkova). Obveza komitenta je isplata provizije ili određene naknade komisionaru po ispunjenju posla, tj. po prodaji, a grafički se može sumirati kako slijedi:

Plaćanje nakon prodaje – komisiona naknada

Dokumenti koji prate komisiju i računovodstveno iskazivanje obračuna komisije

Prilikom prodaje robe u komisiji potrebno je napraviti odjavu robe s komisije. To je dokument koji prati prodaju robe te se šalje od strane komisionara (finalni prodavatelj) komitentu (prvom prodavatelju) koji na temelju toga izdaje fakturu komisionaru.

Na temelju odjave komisijske prodaje robe nastaju dvije isporuke – prva isporuka kod komitenta i druga isporuka kod komisionara.

Naime, kao što smo naveli ranije, sve do trenutka prodaje, roba u komisiji je u vlasništvu komitenta iako se roba fizički nalazi u skladištu ili prodavaonici komisionara. Vrlo često dolazi do nerazumijevanja posla komisije s poreznog aspekta s obzirom na to da dolazi do dvije isporuke, pa samim time i dva obračuna PDV-a, i kod komitenta i kod komisionara. Svaka isporuka stvara obvezu za obračun PDV-a u obračunskom razdoblju u kojem je nastala.

Do trenutka prodaje roba dana u komisiju se kod komitenta i dalje iskazuje u bilanci na kontu 662-Roba dana u komisijsku prodaju. Prilikom prodaje, a temeljem odjave komisionara, komitent knjiži prihod na konto 7605-Prihod od prodaje robe dane u komisiju i potraživanje od komisionara (1207) te obvezu za PDV (konto 240). Također, konto 662 razdužuje se na teret konta 710-Nabavna vrijednost prodane robe.

Kod komisionara sve do trenutka prodaje i obračuna prodaje, roba primljena u komisiju evidentira se izvanbilančno na kontima klase 99 jer je riječ o komitentovoj (tuđoj) robi. Prilikom prodaje robe, roba se otpremnicom razdužuje sa klase 6 kod komisionara, bez obzira da li je riječ o robi primljenoj na komisiju ili vlastitoj robi.

Dakle, kada komisionar proda robu u komisiji, koja je tada još u vlasništvu komitenta, dolazi do prijenosa vlasništva s komitenta na komisionara, te je potrebno razdužiti klasu 9 i zadužiti klasu 6.

Prednosti i nedostatci komisionih poslova

Najveća prednost komisionog posla je odgoda plaćanja PDV-a do trenutka prodaje finalnom kupcu.

Naime, zamislimo gore navedenu strukturu u redovnom postupku suradnje. Obveza za PDV komitentu bi nastala čim bi isporučio robu komisionaru, što bi moglo prouzročiti značajne novčane odljeve i probleme u novčanom tijeku.

S druge strane, u komisiji, komisionar će platiti PDV tek kada komitent obavi prodaju finalnom kupcu, te napravi odjavu komisije komitentu. Smatramo da bi ova prednost trebala biti ključni razlog korištenja ove vrste posla.

Kao dodatnu prednost vidimo zakonske rokove plaćanja, tj. zakonsko plaćanje u roku od 30 / 60 dana. Naime, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju, sve obveze se moraju plaćati u rokovima od 30 do 60 dana (iznimka je robni kredit).

U komisiji, obveza plaćanja nastaje tek odjavom od strane komisionara komitentu, tj. tek nakon prodaje finalnom kupcu, što olakšava poštivanje navedenog zakona i novčani tijek poduzetnika.

Kao glavni nedostatak komisije napominjemo da se roba daje u tuđi prostor bez prijenosa vlasništva.

Zaključak

Komisijski posao je ugovorni odnos između komitenta i komisionara. Temelj komisijskog posla je Ugovor o komisiji. Kod ovog oblika prodaje robe komisionar obavlja posao u svoje ime i za tuđi račun.

Bitno je naglasiti da komisija ima ključne prednosti u vidu odgode PDV obveze, a ključne nedostatke u vidu isporuke robe bez prijenosa vlasništva.

Radi toga se čini razumnim pažljivo birati poslovne partnere za komisiju, a kako bi koristili blagodati koje ovaj oblik poslovanja pruža.

Izvor: http://www.profitiraj.hr/novosti/kako-iskoristiti-prednosti-komisione-prodaje/

kako_iskoristiti_prednosti_komisione_prodaje_16.04.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)