User Tools

Site Tools


kada_naknada_place_iznosi_100_od_osnovice_za_naknadu_place_11.04.2013

Kada naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće?

Sukladno članku 42. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/10., 22/12., 57/12., 123/12. i 144/12.), naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu:

1. za vrijeme bolovanja zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu,

2. za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porodom,

3. za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena prava na rad s polovicom punoga radnog vremena sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama,

4. za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, 5. za vrijeme njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života,

6. za vrijeme bolovanja zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe,

7. za vrijeme dok je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

8. za vrijeme bolovanja zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Inače, za osobe u radnom odnosu osnovicu za naknadu čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu, neovisno na čiji se teret isplaćuje, osim u slučaju kada je posebnim zakonom drukčije propisano.

Za obrtnika, osobu koja obavlja profesionalnu djelatnost, članove uprave trgovačkih društava, službenike vjerskih zajednica, osobe s prebivalištem u Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu koje nemaju regulirano inozemno zdravstveno osiguranje, osnovica za naknadu plaće jest mjesečna osnovica osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose, poreze i prireze.

Actarius Grupa d.o.o. info@actarius.hr

Izvor:http://www.racunovodja.hr/kada-naknada-pla-ce-iznosi-100-od-osnovice-za-naknadu-pla-ce-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4jMXvJberxRc/?PHPSESSID=87ef00ba3b13a308cc3e685a9fb85c55&justlogged=1

kada_naknada_place_iznosi_100_od_osnovice_za_naknadu_place_11.04.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)