User Tools

Site Tools


kad_je_neprofitna_organizacija_duzna_voditi_dvostavno_knjigovodstvo

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Kad je neprofitna organizacija dužna voditi dvostavno knjigovodstvo?

partneri_b.jpg

Neprofitne organizacije su dužne voditi računovodstvo u skladu s Uredbom o računovodstvu (NN 10/08 i 7/09). Iz propisa Uredbe proizlazi koju vrstu knjigovodstva – jednostavno ili dvostavno su udruge dužne provoditi. Ovim tekstom bit će objašnjeno koje su to „male“ neprofitne organizacije, te koje su njihove obveze prema Uredbi.

Postoje dva kriterija: vrijednost imovine i godišnji prihod, čije zadovoljenje uvjetuje obvezu jednostavnog odnosno dvostavnog knjigovodstva.

Ukoliko je vrijednost imovine uzastopno u tri prethodne godine manja od 100.000,00 kn na razini godine i godišnji prihod uzastopno u tri prethodne godine manji od 100.000,00 kn na razini godine, neprofitna organizacija nije obvezna:

 • voditi dvostavno knjigovodstvo
 • predavati financijske izvještaje
 • primjenjivati računski plan

Prihodi predstavljanju povećanje ekonomskih koristi ako pritječu bez istodobnog povećanja obveza. Dok imovina ne podrazumjeva samo dugotrajnu nefinancijsku imovine već i novčana sredstva, dane depozite, dane zajmove, potraživanja za prihode i drugo.

Odluku o tome je dužan donijeti osnivač te je čuvati u vlastitoj arhivi organizacije, a jedino ako se radi o prelasku na drugi sustav, potrebno je obavijestiti Ministarstvo financija u obliku obrasca RNO-P.

Naime, neprofitne organizacije dužne su po osnutku dostaviti ispunjen Obrazac RNO – Registar neprofitnih organizacija u Ministarstvo financija. Sastavni dio navedenog obrasca su i podaci o vrijednosti imovine, o godišnjem prihodu te o primjeni određenog sustava. Prilikom prijave u Registar neprofitnih organizacija, dobivate registarski broj, koji možete pronaći na web stranici Ministarstva financija.

Međutim, iako organizacija zadovoljava kriterije za vođenje jednostavnog knjigovodstva, može dobrovoljno voditi dvostavno knjigovodstvo, ali je i o tome potrebno donijeti odluku, te također čuvati u arhivi organizacije.

Vođenje jednostavnog knjigovodstva zahtjeva vođenje poslovnih knjiga te određene pomoćne evidencije.

Oblik poslovnih knjiga nije propisan, ali sadržaj je.

1. Knjiga prihoda i rashoda služi za evidenciju prihoda i rashoda, a mora sadržavati:

 • Redni broj
 • Broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda
 • Naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje
 • Svota prihoda i rashoda

2. Knjiga blagajne služi za evidenciju gotovinskih uplata i isplata, a obvezni podaci su:

 • Redni broj
 • Datum i broj knjigovodstvene isprave
 • Opis
 • Uplaćena ili isplaćena svota

Budući da je jednostavno knjigovodstvo teže nadzirati, potrebno je puno pomoćnih evidencija, kako bi se kasnije (kad se ostvare uvjeti) pri prelasku na dvostavno knjigovodstvo riješile nedoumice, te kako ne bi doslo do nejasnoća u iskazivanju poslovnih događaja.

Putem pomoćnih evidencija potrebno je pratiti:

 • Dugotrajna imovina, voditi evidenciju o amortiziranju, kako bi se pri prelasku u dvostavno knjigovodstvo iskazala točna sadašnja vrijednost imovine
 • Potraživanja od poslovnih partnera
 • Obveze prema poslovnim partnerima
 • Kao i druge poslovne promjene, npr posudbe…

Iako na početku poslovanja neprofitne organizacije lako mogu ispuniti uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ipak mogu donijeti odluku o vodjenju dvostavnog. Naime, ovaj izbor bi trebao potaknuti organizacije da odmah razmotre mogućnost vođenja dvostavnog knjigovodstva, budući da je kasniji prijelaz kompliciran ukoliko se ne vode sve pomoćne evidencije, budući su one temelj sastavljanja popisa imovine i obveza za početnu bilancu poslovanja.

Izvor: http://www.forumudruga.org/savjetnik/raunovodstveni-savjetnik/265-jednostavno-knjigovodstvo-da-ili-ne.html

kad_je_neprofitna_organizacija_duzna_voditi_dvostavno_knjigovodstvo.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)