User Tools

Site Tools


k

K

KALKULACIJA - je računski postupak za dobivanje cijene nekog proizvoda ili usluge. Kalkulacija u poduzetništvu predstavlja uvjet za donošenje kvalitetnih poslovnih odnosa.

KALO - predstavlja gubitak na težini robe zbog njenih svojstava.

KAMATA - naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja. Kamate se često nazivaju i civilnim ili građanskopravnim plodovima (za razliku od prirodnih plodova) jer se stječu na osnovi postojanja nekog građanskopravnog odnosa. Ne predstavljaju kamate davanja u obvezama različitim od glavnice, ili u radu, kao ni davanja koja nisu odmjerena po trajanju korištenja, nego paušalno. Po osnovi nastanka, kamate se dijele na zakonske (usurae legales) i ugovorne (usurae conventionalis)..

KAPACITET - je sposobnost sredstava za rad za proizvodnju određenih učinaka.

KAPITAL - je novac koji se ulaže u poduzetničke pothvate i predstavlja vlasničku glavnicu. Razlikujemo vlastiti i tuđi kapital. Kapital posuđuju banke, poduzeća i pojedinci. Na posuđeni kapital plaća se kamata.

KNJIGA DIONICA - predstavlja evidenciju dioničara i dionica u obliku knjige.

KNJIGOVODSTVO - predstavlja evidenciju poslovnih događaja. Razlikujemo jednostavno i dvojno knjigovodstvo. U jednostavnom knjigovodstvu svaki poslovni događaj samo se jednom evidentira. U dvojnom knjigovodstvu svaki poslovni događaj dvostruko se evidentira na dva različita konta.

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE - predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni događaji.

KOMANDITNO DRUŠTVO - je trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovora za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).

KOMUNIKACIJA - označava razmjenu informacija, podataka, mišljenja i osjećaja.

KONCERN - ako se vladajuće i jedno ili više ovisnih društava objedine jedinstvenim vođenjem od strane vladajućega društva ona čine koncern, a pojedinačna društva su društva koncerna. Pretpostavlja se da ovisno i vladajuće društvo čine koncern.

KONTO (račun)- označava šifru poslovnog događaja ili pojedinih oblika imovine,obveza i kapitala.

KONTROLA - označava sustav postavljenih standarda i ciljeva za pračenje aktivnosti i učinaka prema postavljenim planskim zadacima i učincima.
KREATIVNOST - predstavlja sposobnost razvijanja nove ideje koja može dovesti do novog proizvoda ili usluge.

KREDIT - predstavlja posuđivanje novčanih sredstava uz vraćanje glavnice i plaćanje kamatu.

KRIZA - podrazumijeva drastičan pad proizvodnje i povećanja stupnja zaposlenosti iznad 20%. Krizu karakterizira i velika inflacija.

KUPAC - je fizička ili pravna osoba koja aktom kupoprodaje preuzme robu.

KUPOVINA NAJMOM – označava način kupovine na obroke. Vlasništvo nad robom prelazi na kupca otplatom zadnjeg obroka.

k.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)