User Tools

Site Tools


joppd_obrazac_24.10.2013

JOPPD obrazac

JOPDD obrazac će zamijeniti 6 postojećih obrazaca. Drugim riječima JOPPD obrazac objedinit će podatke koje ste do sada dostavljali u više propisanih obrazaca: ID, IDD, ID-1, IDD-1 , IP i R-Sm.

Obveznici predaje obrasca

Obveznici dostave obrazaca su isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici, te obveznici obračunavanja doprinosa.

Obveznici koji obračunavaju doprinose koji prema Zakonu o doprinosima imaju obvezu Poreznoj upravi dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja prema posebnim propisima

Tuzemni isplatitelji primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka, predaju JOPPD obrazac.

Rokovi predaje obrazaca

a)Oporezivi primici (plaće, mirovine, drugi dohodak, dohodak od kapitala, osiguranja i imovinskih prava)

JOPPD obrazac dostavlja se Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije slijedeći radni dan. Nadalje, predaje se na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima, uz određene izuzetke propisane Pravilnikom o porezu na dohodak.

b) Neoporezivi primici (prijevozni troškovi, dnevnice i sl.)

U promatranom slučaju, JOPPD obrazac se dostavlja u Poreznu upravu do 15. u mjesecu za prethodi mjesec.

Način predaje obrasca

Obrazac je moguće predati na dva načina:

1. ePorezna - u pravilu u elektroničkom obliku

2. U papirnatom obliku – iznimno kada ga dostavlja isplatitelj primitka, obveznik obračunavanja doprinosa ili sam porezni obveznik koji će iskazati podatak za 3 ili manje fizičkih osoba i uz uvjet da nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav ePorezne (npr. obveznici PDV-a obvezno koriste ePoreznu).

Napomena: JOPPD obrazac će se koristiti i za sve isplate nakon 1.1.2014., neovisno o tome kada su nastale.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.cinotti.hr/joppd-obrazac.aspx

joppd_obrazac_24.10.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)