User Tools

Site Tools


je_li_potrebno_od_poslodavca_traziti_dopustenje_za_obavljanje_dodatnih_poslova

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Je li potrebno od poslodavca tražiti dopuštenje za obavljanje dodatnih poslova?

Člankom 101. Zakona o radu radnik ne smije bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac (zakonska zabrana natjecanja).

Je li potrebno od poslodavca tražiti dopuštenje za obavljanje dodatnih poslova?

Pitanje;

Zanima me da li kao namještenica trebam tražiti od svog poslodavca odobrenje za obavljanje dodatnog posla te, ako trebam na koji članak Zakona o radu da se pozovem. Napominjem da dodatni posao ne predstavlja sukob interesa niti šteti firmi u kojoj sam zaposlena.

Odgovor;

Člankom 101. Zakona o radu radnik ne smije bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac (zakonska zabrana natjecanja).

Ako radnik postupi protivno takvoj zabrani, poslodavac tada može od radnika tražiti naknadu pretrpljene štete ili može tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu radnik preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvoga posla.

Međutim, ako je u vrijeme zasnivanja radnog odnosa poslodavac znao da se radnik bavi obavljanjem određenih poslova, a nije od njega zahtijevao da se prestane time baviti, smatra se da je radniku dao odobrenje za bavljenje takvim poslovima.

Dakle, ako bi izvan radnog vremena obavljali dodatne poslove koji nisu djelatnost poslodavca, tada ne morate zatražiti odobrenja poslodavca za obavljanjem takvih dodatnih poslova.

Napominjem da je obavljanje takvih poslova ponekad ipak ograničeno posebnim propisima (zavisno koji posao obavljate) te da neka ograničenja u obavljanju dodatnih poslova znaju biti određena i u ugovoru o radu radnika.

Izvor: http://www.moj-posao.net/Savjet/74195/Je-li-potrebno-od-poslodavca-traziti-dopustenje-za-obavljanje-dodatnih-poslova/14/

je_li_potrebno_od_poslodavca_traziti_dopustenje_za_obavljanje_dodatnih_poslova.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)