User Tools

Site Tools


javna_objava_i_registar_financijskih_izvjestaja

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Javna objava i Registar financijskih izvještaja

fi.jpg

Javno se objavljuje standardna dokumentacija, ona čiji je oblik i sadržaj propisan, kao i nestandardna dokumentacija – bilješke, izvješće revizora, godišnje izvješće itd.

Poduzetnici su dužni na papiru ili u elektronskom obliku dostaviti FINI:

godišnje financijske izvještaje – bilancu, RDG, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje,

godišnje izvješće,

revizijsko izvješće,

konsolidirane godišnje financijske izvještaje,

odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane nadležnog tijela te odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka, ako one nisu sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjeg izvješća.

Mali poduzetnici su dužni od financijskih izvještaja dostaviti: bilancu, RDG i bilješke uz financijske izvještaje.

Obvezujući sadržaj dostave za javnu objavu za poduzetnike prema veličini je:

MALI PODUZETNICI

Bilanca (skracena)

Racun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (skracen)

Bilješke uz financijske izvještaje

Mišljenje revizora (ako je obveznik revizije)

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokricu gubitka

Odluka o utvrđivanju GFI-a

SREDNJE VELIKI I VELIKI PODUZETNICI

Bilanca

Racun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Izvještaj o novcanom tijeku

Izvještaj o promjenama kapitala

Bilješke uz financijske izvještaje

Revizorsko izvješce (ako je obveznik revizije)

Godišnje izvješe

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokricu gubitka

Odluka o utvrđivanju GFI-a

GFI prema MSFI - u

Rok za dostavu izvještaja i drugih dokumenata je do kraja mjeseca lipnja za prethodnu godinu, odnosno do kraja mjeseca rujna za konsolidirane izvještaje.

U slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom, izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promjene, danu otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije, poduzetnik je dužan dostaviti u roku od devedeset dana od dana nastanka navedenih događaja.

Ako poduzetnik tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 31. ožujka tekuće godine FINI dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Ako je poduzetnik ispunio svoju obvezu dostave traženih izvještaja i dokumenata za javnu objavu do 31. ožujka za prethodnu godinu, dakle prije obvezujućeg roka, tada se oslobađa obveze dostave financijskih izvještaja FINI za statističke i druge potrebe, te mu ostaje samo obveza dostave dodatnih podataka za potrebe statistike, koje je dužan dostaviti također do 31. ožujka.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/33/javna-objava-i-registar-financijskih-izvjestaja-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4i2pBYXhjLUM/?uri_view_type=5

javna_objava_i_registar_financijskih_izvjestaja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)