User Tools

Site Tools


j

J

JAMAC - osoba koja preuzima obavezu da će vjerovniku ispuniti obvezu, ako to ne učini dužnik.

JAMSTVENI KAPITAL je kapital društva za osiguranje kojim trajno raspolaže društvo za osiguranje, odnosno garancijski fond dovoljan da se njime jamči stalno ispunjenje obveze društva iz ugovora o osiguranju.

Jamstveni kapital čine: uplaćeni temeljni kapital umanjen za knjižnu vrijednost vlastitih dionica u vlasništvu društva; pričuve sigurnosti; druge pričuve društva; zadržana dobit i dio dobiti tekuće godine koji se predviđa za raspored u temeljni kapital, pričuve i zadržanu dobit. Jamstveni kapital umanjuje se za ostvareni gubitak iz poslovanja.

Jamstveni kapital mora iznositi najmanje:
a) za osiguranje života najmanje 3,5% od matematičke pričuve osiguranja života i najmanje 5% od sredstava tehničke premije svih rizika osiguranja života za koja se ne obračunava matematička pričuva,
b) za zdravstvena osiguranja najmanje 12% od iznosa tehničke premije, i
c) za ostala osiguranja i reosiguranja 12% od bruto premije osiguranja, odnosno reosiguranja, ili 20% od prosječnog iznosa štete što je veće. Društvo za osiguranje dužno je u svom poslovanju voditi računa da budu usklađeni visina vlastitih sredstava i visina premije osiguranja u samopridržaju.
JAVNI DUG - označava ukupne državne obveze prema njezinim vjerovnicima.
JAVNI RADOVI - označava izgradnju objekata od društvenog interesa.
JAVNO PODUZEĆE - vrsta poduzeća koje osniva država u djelatnostima koja su od općeg javnog interesa.
JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO - je trgovačko društvo u kojem se udružuju dvije ili više osoba zbog trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom. Član društva može biti svaka fizička ili pravna osoba.
JOINT VENTURE - li zajednički pothvat je ugovor kojim dvije ili više osoba udružuju svoju imovinu i/ili rad radi ostvarenja unaprijed određenog poslovnog pothvata i koje se razdružuju nakon njegova ispunjenja, s tim da suugovaratelji proporcionalno svom udjelu ili dogovoru dijele dobitak i snose gubitak.
Joint venture je sličan partnershipu, ali se od njega razlikuje po tome što se odnosi na unaprijed određenu poslovnu operaciju čije je ostvarenje vezano na određeno vrijeme (makar i na više godina), dok partnership predstavlja zajedničko vođenje poslova u svim segmentima njihove djelatnosti i u pravilu je trajan poslovni odnos.
Za zasnivanje joint venture odnosa ne zahtijevaju se formalnosti osnivanja, ne stvara se novi pravni subjekt, a međusobni odnosi stranaka su fiducijarni, tj. svi suugovaratelji istodobno su fiducijanti i fiducijari. Prema trećima odgovornost joint venture suugovaratelja je neograničena i može se ograničiti samo ugovorom s trećim, a ne internim sporazumom. Kako nema značajke korporacije, na joint venture primjenjuju se odgovarajuće odluke o partnershipu, pogotovo u poreznim stvarima. Stranke ugovora o joint venture mogu biti fizičke i pravne osobe, a najpoznatiji ugovori o joint venture sklapaju se u području proizvodnje i prodaje nafte, elektronike, kemije i atomske energije.

j.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)