User Tools

Site Tools


izmjene_zakona_o_porezu_na_dobit_pdv-u_i_opceg_poreznog_zakona_u_2020

Izmjene Zakona o Porezu na dobit,PDV-u i Općeg poreznog zakona u 2020.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

POREZ NA DOBIT

Podiže se prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12%, sa sadašnjih 3 milijuna kuna, na 7,5 milijuna kuna. Poduzetnici s više od 7,5 milijuna kuna prihoda plaćat će porez na dobit 18%. Poduzetnici koji su u 2019. godini uprihodili do 7,5 milijuna kuna mogu primijeniti stopu od 12% na predujam poreza na dobit za 2020. godinu.

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak, postaje obveznik poreza na dobitak, ako je u prethodnoj godini imala primitak veći od 7,5 milijuna kuna. Neprofitnim organizacijama omogućava se plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu, ako od gospodarske djelatnosti uprihode do 7,5 milijuna kuna godišnje.

Zastarjela potraživanja do 5 tisuća kuna po pojedinom kupcu (nepovezanoj osobi) mogu u otpis. Porezno priznati otpis neće se ograničavati samo na nepovezane osobe - obveznike poreza na dobit.

U rashode darovanja ući će i troškovi prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove za fizičke osobe.

Rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak kod stečaja i likvidacije: kod otvaranja stečajnog postupka, prijava poreza na dobitak podnosi se u roku od 30 dana od isteka poreznog razdoblja, a porezna prijava, za razdoblje od otvaranja do okončanja postupka likvidacije, podnosi se u roku od 8 dana od isteka poreznog razdoblja. U slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije, uvodi se obveza podnošenja porezne prijave.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Snižava se stopa PDV-a s 25% na 13% za pripremanje i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima. Povećava se prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3 milijuna kuna na 7,5 milijuna kuna.

U skladu s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910, pojednostavit će se i određena pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama:

Premještanje dobara - kod transakcije između dva porezna obveznika, premještanje se smatra jednom isporukom u državi članici otpreme i stjecanjem unutar EU u državi članici u kojoj su dobra smještena.

Isporuka u nizu u kojoj sudjeluju i posrednici- isporukom s prijevozom se smatra isporuka obavljena posredniku. Ako je posrednik obavijestio dobavljača o PDV identifikacijskom broju države članice iz koje se dobra otpremaju ili prevoze, isporukom s prijevozom smatra se isporuka koju je obavio posrednik.

Brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa - kada iste obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti s primjenom oslobađanja.

Predviđa se i mogućnost ispravke obveze PDV-a kod promjene porezne osnovice u slučaju kada porezni obveznik kojemu su isporučena dobra ili obavljene usluge nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, a pisano izvijesti isporučitelja da nije zatražio povrat PDV-a prema odredbama Zakona o PDV-u.

OPĆI POREZNI ZAKON

Paušalni obrti - propisano je da poslodavci ne bi smjeli ugovarati druge načine obavljanja nekog posla, ako postoje poslovni uvjeti za zapošljavanje radnika. Poduzetnici također ne bi smjeli koristi povezana društva u svrhu korištenja niže porezne stope, izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze.

Poslovanje povezanih osoba - uvjet za priznavanje poslova između povezanih osoba je samo onda ako bi i druge osobe, koje nisu u takvom odnosu, pod jednakim ili sličnim okolnostima, ostvarile takve poslovne odnose.

Određivanje nadležnosti poreznog tijela - predlaže se da je ustrojstvena jedinica prema sjedištu ostavitelja mjerodavna za donošenje rješenja o pravnim sljednicima.

Zastara prava na naplatu i na utvrđivanje prava na naplatu poreznog duga - ne teče od smrti poreznog obveznika do trenutka izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima. Vrijedi i za obveze nastale prije smrti poreznog obveznika koje još nisu utvrđene.

Porezni nadzori i izbor poreznog obveznika za nadzor - porezno tijelo će odlučivati o provedbi poreznog nadzora u skladu s procjenom rizika, pri čemu prednost imaju veliki poduzetnici, te oni kod kojih je, vjerojatno, riječ o primjeni poreznih pogodnosti koje im ne pripadaju, kao i korištenju poreznih povlastica u slučaju povezanih osoba.

Najteži porezni prekršaji - kazne i do 500 tisuća kuna za nečuvanje knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i drugih evidencija u propisanim rokovima.

Teži porezni prekršaji - kazne i do 300 tisuća kuna ako se evidencije o dnevnom gotovinskom prometu ne vode na mjestima na kojem se gotovinski primitci ostvaruju. Težim prekršajima tretira se i nedovoljno osiguravanje čitljivih i sustavnih podataka kada se knjige i evidencije vode u elektroničkom obliku.

Lakši porezni prekršaji - kazne i do 200 tisuća kuna za neobavljanje popisa imovine i obveza u propisanim rokovima.

izvor: http://www.uhyincroatia.com/uploads/publications/UHY%20NOVOSTI%2010-2019.pdf

izmjene_zakona_o_porezu_na_dobit_pdv-u_i_opceg_poreznog_zakona_u_2020.txt · Last modified: 2019/10/30 01:40 by gasparovic