User Tools

Site Tools


izmjene_pravilnika_o_pdv-u_od_01._kolovoza_2011

Izmjene pravilnika o PDV-u od 01. kolovoza 2011.

pdv_baloni_291.jpg

U Narodnim novinama br. 89/11. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a njegove su odredbe stupile na snagu 1. kolovoza 2011. godine. Najvažnije izmjene su sljedeće:

računi u elektroničkom obliku

novina je da od 1. kolovoza 2011. račun za isporučena dobra i obavljene usluge može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku

način izdavanja računa u elektroničkom obliku reguliran je novim člankom 104.a Pravilnika

račun u elektroničkom obliku je račun ispostavljen kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi pod uvjetom da postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa

suglasnost za elektronički račun, primatelj računa treba dati elektroničkom obliku ili na papiru i to prije prvog ispostavljanja elektroničkog računa. Suglasnost primatelja za prihvat elektroničkog računa nije potrebna za račun koji se odnosi isključivo na isporuke koje su prema čl. 11.a st. 1. točke b) do g) oslobođene PDV-a

računom u elektroničkom obliku smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno zakonu o elektroničkom potpisu

račun (na papiru ili u elektroničkom obliku) se obvezno mora dostaviti primatelju isporuke. Iznimno, ne mora se dostaviti račun za isporuke koje su prema čl. 11.a. st. 1. t. b) do g) Zakona, oslobođene plaćanja PDV-a,. osim ako primatelj isporuke to zahtijeva.

računi u elektroničkom obliku moraju biti pohranjeni u izvornom elektroničkom obliku u kojemu su i poslani u skladu s posebnim propisima

računi poslani telekomunikacijskim uređajima

računi poslani telekomunikacijskim uređajima koji nisu ispostavljeni sukladno članku 104.a Pravilnika i nadalje se ne smatraju računima u smislu odredbe čl. 15. Zakona

ispravak pogrešno iskazanog poreza na računu

vezano za način ispravka pogrešno iskazanog poreza na računu izmjenama čl. 108. st. 2. dodane su odredbe o načinu ispravka računa u elektroničkom obliku.

ako primatelj po računu na kojemu je pogrešno iskazan porez nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani porez tako da o ispravku računa obavijesti primatelja u elektroničkom obliku ili na papiru

izdavatelju računa u elektroničkom obliku mora biti dostavljena obavijest o storniranju toga računa u elektroničkom obliku, a izdavatelju računa na papiru mora biti vraćen izvornik računa

na temelju obavijesti o storniranju računa u elektroničkom obliku, odnosno na temelju vraćenog izvornika računa izdavatelj će proknjižiti ispravak poreza u svom knjigovodstvu

ako je primatelj računa prije ispravka računa već odbio pretporez u svome obračunu poreza, ispravak iskazanog i obračunanog poreza može se provesti samo pod uvjetima iz čl. 8. st. 3. Zakona (uz pisanu obavijest o ispravku iskorištenog pretporeza)

ispravak iskorištenog pretporeza zbog promjene postotka prava na odbitak pretporeza (za 1/5 ili 1/10 razlike pretporeza za nabavu dugotrajne imovine)

ispravak se ne provodi ako razlika pretporeza ne prelazi 500,00 kuna

usklađivanje postotka prava na odbitak pretporeza u konačnom obračunu PDV-a

iznos odbitka pretporeza koji se usklađuje u konačnom obračunu PDV-a ne utječe na visinu troška nabave odnosno proizvodnje dugotrajne imovine u popisu dugotrajne imovine poduzetnika

pravo izbora za oporezivanje kod odobravanja kredita povezanih s isporukom dobara i usluga

porezni obveznik ima pravo na izbor za oporezivanje kad za isporučena dobra ili obavljene usluge odobrava kredite iz svojih financijskih sredstava, a naknadu za usluge kreditiranja iskazuje odvojeno od vrijednosti dobara i usluga koje isporučuje. Izmijenjenim stavkom 2. članka 83. propisano je da se pravo na izbor za oporezivanje odnosi samo na porezne obveznike koji povremeno odobravaju kredite povezane s obavljanjem isporuka dobara i usluga

povremene transakcije

u čl. 146. izmijenjen je stavak 6. i brisana je odredba kojom je bilo propisano da se pod povremenim financijskim transakcijama smatraju isporuke koje ne prelaze 2% ukupnih godišnjih isporuka poreznog obveznika

nakon ovih izmjena kod poduzetnika koji financijske transakcije obavljaju povremeno i nadalje se prilikom izračuna postotka za odbitak pretporeza neće uzimati u obzir iznosi vrijednosti isporuka koje se odnose na transakcije iz čl. 11.a st. 1. točke b) do g) (financijske usluge) ako se one obavljaju samo povremeno (od slučaja do slučaja)

isporuke obroka u vezi s predškolskim i osnovnoškolskim obrazovanjem

oslobođena je PDV-a isporuka obroka predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama koje ovim korisnicima obavljaju druge ustanove ili organizacije iz čl. 11. st. 1. t. g), h) i i) Zakona (ustanove i organizacije socijalne skrbi, ustanove i organizacije socijalnog karaktera te predškolske, osnovne, srednje i visokoškolske ustanove te ustanove učeničkog i studentskog standarda), pod uvjetom da naknada nije veća od ukupnih troškova za obavljenu isporuku.

O navedenim i ostalim izmjenama detaljnije ćemo pisati u posebnom članku koji će biti objavljen u RIF-u br. 9/11.

Izvor: http://www.rif.hr/naslovnica/novosti/107/izmjene-pravilnika-o-pdvu-%E2%80%93primjena-od-1-kolovoza-2011

izmjene_pravilnika_o_pdv-u_od_01._kolovoza_2011.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)