User Tools

Site Tools


izbor_revizora_kod_neprofitnih_organizacija

Izbor revizora kod neprofitnih organizacija

www.actarius.hr

info@actarius.hr

2020.17.1.1 Izbor revizora kod neprofitnih organizacija

Neprofitne organizacije su, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14; nadalje Zakon), obveznici revizije financijskih izvještaja ili revizijskog uvida, a ovisno o zadovoljavanju određenih propisanih uvjeta na koje skrećemo pozornost u nastavku. Podsjećamo, temeljem čl. 32. Zakona proizlazi sljedeće:

1) obveznici revizijskog uvida financijskih izvještaja tekuće godine su neprofitne organizacije čiji je ukupan prihod u prethodnoj godini ostvaren u iznosu od 3 do uključivo 10 milijuna kuna;

2) obveznici revizije financijskih izvještaja tekuće godine su neprofitne organizacije čiji je ukupan prihod u prethodnoj godini ostvaren iznad 10 milijuna kuna.

Postupak obavljanja revizije financijskih izvještaja, odnosno revizijskog uvida nije propisan Zakonom, već se temelji na revizijskim propisima, koji ujedno definiraju i sam pojam revizijskog uvida, odnosno revizije financijskih izvještaja. Naime, prema čl. 4. st. 2. i 3. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 127/17; nadalje ZoRev), a u kontekstu neprofitnih organizacija, proizlazi sljedeće:

a) revizija je – provjera i ocjenjivanje godišnjih financijskih izvještaja (Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima i bilješki) te podataka i metoda koje su korištene prilikom njihova sastavljanja i temeljem toga, davanje neovisnog stručnog mišljenja o tome jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

b) uvid u financijske izvještaje je – angažman temeljem kojeg ovlašteni revizor i revizorsko društvo daju zaključak je li temeljem postupaka, koji ne pružaju sve dokaze koji su potrebni u slučaju obavljanja revizije financijskih izvještaja, uočio nešto zbog čega smatra da financijski izvještaji ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja, odnosno da nisu pripremljeni u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Nadalje, sukladno čl. 41. ZoRev-a, revizora je potrebno imenovati najkasnije do 3 mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se revizija odnosi (30.09.2020. godine), a imenovanje ne smije biti ničime uvjetovano.

Nakon odabira revizora, potrebno je u pisanom obliku sklopiti ugovor o reviziji, koji mora sadržavati iznos naknade za obavljanje usluge, a iznos naknade ne smije biti podložan nikakvom obliku uvjetovanja, ne smije ovisiti niti biti povezan s pružanjem dodatnih usluga revidiranom subjektu.

Obveze revidiranog subjekta su revizorskom društvu staviti na raspolaganje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvješća te omogućiti pristup računalnim programima i elektroničkim zapisima, pružiti sve informacije potrebne za obavljanje revizije, kao i osigurati neometani pristup i korištenje poslovnih prostorija bez prisutnosti drugih osoba te staviti na raspolaganje odgovarajuću opremu i radnike.

Do 30. lipnja tekuće godine neprofitne su organizacije dužne objaviti na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu. Navedeno se ne odnosi na sindikate i udruge poslodavaca, budući da su oni dužni do 30. lipnja tekuće godine isto dostaviti Ministarstvu financija, pri čemu se izvješće može dostaviti i bilo kojoj zainteresiranoj strani, ako time nije narušeno njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/izbor-revizora-kod-neprofitnih-organizacija-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChAheL-SkszJ0J9XfA4Xkbhr6xR8v9uI6Sw/?serp=1

izbor_revizora_kod_neprofitnih_organizacija.txt · Last modified: 2020/09/17 04:20 by gasparovic