User Tools

Site Tools


izbor_imena_tvrtke

Izbor imena tvrtke

Pravilnim izborom imena pod kojim ćete poslovati izbjeći ćete moguće probleme pri registraciji, ali i pozitivno utjecati na svoj budući nastup u poslovanju.

Tvrtka je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje na tržištu. Izbor imena tvrtke je odluka važna za poslovanje.

Određivanje imena

Tvrtka trgovačkoga društva određuje se izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva, a mijenja se na način određen izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva.

Uz poštivanje pravila brandinga, u čemu vam mogu pomoći stručnjaci te struke, pri izboru imena tvrtke najprije trebate obratiti pozornost na odredbe Zakona o trgovačkim društvima. Zakon propisuje da se tvrtka trgovačkog društva mora jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u sudski registar kod istog registarskog suda.

Tvrtka trgovačkog društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati i naznaku predmeta poslovanja društva.

Korištenje jezika

Ime tvrtke mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a možete koristiti i arapske brojeve.

Pojedine riječi mogu biti na mrtvim jezicima (latinski i starogrčki). Riječi na drugim jezicima mogu se koristiti samo ako:

• one čine ime, odnosno tvrtku člana društva ili robni ili uslužni žig člana registriranog izvan Hrvatske, odnosno njegova društva registriranog u Hrvatskoj

• ako su uobičajene u hrvatskom jeziku

• ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku (što ćete možda trebati dokazati).

Načelno su skraćenice i akronimi dozvoljeni, kao i kombinacije prvih slova imena članova obitelji, no ovakav izbor imena potrebno je detaljno obrazložiti.

Tvrtku možete upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više stranih jezika.

Razlikovnost i jednoznačnost

Ime mora osigurati jednoznačan identitet, što znači da pri izboru trebate poštovati sljedeća ograničenja:

• tvrtka ne smije izazivati zabunu svojim prikazom predmeta poslovanja, identiteta (prevelika sličnost s drugim subjektom) ili povezanosti s drugim registriranim društvom

• ako tvrtka sadrži ime člana društva ili druge osobe koje se već koristi u tvrtki druge pravne osobe i odnosi se na drugu osobu, ime se mora dopuniti kako bi razlika između dvije tvrtke bila jasna

• riječ “Hrvatska”, njene izvedenice i obilježja, kao i bilo koja forma njihovog oponašanja, može se koristiti samo uz suglasnost hrvatske Vlade ili tijela koje ona ovlasti

• tvrtka ne smije sadržavati imena i obilježja drugih država, međunarodnih organizacija, službene oznake za kontrolu i garanciju kvalitete, niti ih oponašati (osim uz dozvolu ili kad su osnivači te organizacije).

Zaštita tuđih prava

Tvrtka ne smije vrijeđati prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva, niti druga prava drugih osoba. Dozvoljeno je:

• koristiti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen osobni pristanak, odnosno kod umrlih pristanak njenih nasljednika

• koristiti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe samo uz njen osobni pristanak, odnosno kod umrlih pristanak njenih nasljednika.

Ako tvrtka koja koristi ime neke osobe svojim poslovanjem (ili na drugi način) vrijeđa dostojanstvo i ugled te osobe, ta osoba (odnosno nasljednici) imaju pravo tražiti brisanje svog imena iz imena tvrtke.

Obvezni elementi

Ovisno o obliku trgovačkog društva, postoje obvezni elementi koje ime tvrtke mora sadržavati.

Tvrtka društva s ograničenom odgovornošću mora sadržavati riječi “društvo s ograničenom odgovornošću” ili oznaku “d.o.o.”

Tvrtka javnog trgovačkog društva mora sadržavati riječi “javno trgovačko društvo” ili oznaku “j.t.d.” Ako je član u javnom trgovačkom društvu neko društvo, u tvrtki se mora navesti tvrtka ili skraćena tvrtka tog društva.

Tvrtka komanditnog društva mora sadržavati riječi “komanditno društvo” ili oznaku “k.d.” Ako je član (odnosno “komplementar”) u komanditnom društvu neko društvo, u tvrtki se mora navesti tvrtka ili skraćena tvrtka tog društva.

Tvrtka dioničkog društva mora sadržavati riječi “dioničko društvo” ili oznaku “d.d.”

Tvrtka gospodarskog interesnog udruženja mora sadrža¬vati na početku ili na kraju riječi: “gospodarsko interesno udru¬ženje” ili oznaku “GIU”, a ako je riječ o Europskom gospodarskom interesnom udruženju - oznaku “EGIU”.

Tvrtka trgovca pojedinca mora sadržavati njegovo ime i prezime i oznaku “t.p.”.

Izvor: http://www.orkis.hr/izbor-imena-tvrtke-526.aspx

izbor_imena_tvrtke.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)