User Tools

Site Tools


izbjegnite_pogreske--oporezivanje_drugog_dohotka_-_razlike_ugovora_o_djelu_i_ugovora_o_radu

Izbjegnite pogreške--Oporezivanje drugog dohotka - razlike Ugovora o djelu i Ugovora o radu

Obračun i oporezivanje primitaka ostvarenih prema Ugovoru o djelu (drugi dohodak) za mnoge predstavlja nepoznanicu. S druge strane veliki broj ljudi pokušava iskoristiti pogodnosti koje Ugovor o djelu pruža, naravno uz poštivanje svih zakonskih odredbi.

Ovo područje regulirano je Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja te Zakonom o porezu na dohodak. Pri tome je određeno da na drugi dohodak budu obračunati doprinosi i porezi po slijedećim stopama:

- Doprinos za mirovinsko osiguranje (MIO) 20 % i to 15% za 1. stup te 5% za 2. stup mirovinskog osiguranja - Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 15 % - Porez na dohodak obračunava se prema stopi od 25 % + prirez i to na razliku primitaka i izdataka umanjenog za doprinose za mirovinsko osiguranje (MiO).

Pri tome treba svakako pripaziti na nekoliko bitnih odredbi:

- Isplatitelj je preostalu razliku nakon odbitka doprinosa i poreza dužan po Zakonu o porezu na dohodak isplatiti na žiro-račun (ne tekući račun!)

- Za nepoštivanje ove odredbe kazne se kreću od 500,00 do čak 50.000,00 kuna.

- Kod drugog dohotka vrlo je važno voditi računa o zakonskoj granici ulaska u sustav PDV-a. Rad na temelju Ugovora o djelu smatra se samostalnim radom, a prema Zakonu o PDV-u osobe koje se bave poduzetničkom djelatnošću, a koje u poslovnoj godini imaju primitke po Ugovoru o djelu veće od 85.000,00 kuna moraju se po sili Zakona do 15.sijećnja slijedeće godine prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV). Sukladno tome izvršitelj (pružatelj) usluge treba u idućoj poslovnoj godini uz porez na dohodak te doprinose plaćati još i PDV.

Razlike između Ugovora o djelu i Ugovora o radu

Bitno je da u praksi poslodavci dobro razlikuju Ugovor o djelu i nesamostalni rad. Uslijed krivih tumačenja poslodavaca vrlo često dolazi do kazni pri nadzoru koji provodi inspekcija rada. Ugovor o djelu je jedini dokument koji uređuje odnos između naručitelja i izvršitelja određenog posla. Po završetku dogovorenog posla i ispunjenju ugovorenih obveza sve pretpostavke međusobnog odnosa prestaju i nakon toga naručitelj, a ni izvršitelj nemaju daljnjih međusobnih obveza.

Velike razlike očituju se i kod prava i obveza pri za vrijeme obavljanja posla. Npr. kod Ugovora o djelu troškovi koji nastaju u kontekstu izvršavanja usluge su troškovi izvršitelja (dnevnice, putni troškovi i sl.) dok su kod rada prema Ugovoru o radu (nesamostalni rad) to troškovi koje snosi poslodavac. Nadalje Ugovor o radu regulira i pitanje godišnjih odmora, plaćenog dopusta, nemogućnosti obavljanja posla radi bolesti i sl. što kod Ugovora o djelu nije slučaj.

Ugovorom o radu stječe pravo na naknadu za bolovanje, a također mu aktivno teče i radni staž. Različit je također i porezni položaj budući da kod drugog dohotka (Ugovora o djelu) nema poreznih olakšica te se na razliku primitaka obračunava porez standardnom stopom od 25% + prirez.

Zakonski okvir

Čl. 32. Zakona o porezu na dohodak prepoznaje neke od djelatnosti za koje je primjereno sklopiti Ugovor o djelu, a dohotke ostvarene na taj način regulira skupnim nazivom „drugi dohodak”. Neke od spomenutih djelatnosti su npr.: usluge trgovačkog putnica, akviziterske usluge, konzultantske usluge, usluge sudskog vještaka, sportskih sudaca, tumača i druge slične djelatnosti u kojima se uslijed naravi posla ne zasniva nužno radni odnos.

Ugovor o djelu praktičan je alat za kratkotrajno zapošljavanje na projektnoj bazi i zbog svoje fleksibilnosti pogodan je za širok krug poslodavaca. Pri tome samo budite sigurni da posao za koji sklapate Ugovor o djelu nema obilježja nesamostalnog rada.

http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/oporezivanje-drugog-dohotka-razlike-ugovora-o-djelu-i-ugovora-o-radu/

izbjegnite_pogreske--oporezivanje_drugog_dohotka_-_razlike_ugovora_o_djelu_i_ugovora_o_radu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)