User Tools

Site Tools


ispravak_financijskog_rezultata_iz_protekle_godine

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Ispravak financijskog rezultata iz protekle godine

Neprofitna organizacija je u 2011.g. otplatu glavnice zajma evidentirala kao financijski rashod na računu podskupine 443 – Ostali financijski rashodi. Budući da otplata glavnice zajma za neprofitnu organizaciju nije rashod, kako se može ispraviti to knjiženje u 2012.g.?

Odgovor: Prema odredbi čl. 16. st. 3. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar.nov., br. 10/08 i 7/09) obveze su definirane kao neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja za čiju namiru se očekuje odljev resursa. Kod otplate glavnice zajma to je odljev novčanih sredstava.

Iz definicije obveza proizlazi da primitak novčanih sredstava s osnove kredita odnosno zajma nije za neprofitnu organizaciju prihod, pa se niti otplata cijele ili dijela glavnice ne klasificira kao rashod.

Evidentiranjem otplate zajma kao rashod u 2011.g. neprofitna organizacija je za 2011.g. utvrdila i iskazala pogrešan financijski rezultat za tu godinu. Utvrđen je i iskazan manji višak prihoda ili veći manjak prihoda na računima podskupine 522 – Višak/manjak prihoda. Kako se rashodi iz 2011.g. ne mogu korigirati u 2012.g., ispravak pogrešno evidentiranih rashoda u 2011.g. može se ispraviti u 2012.g. samo preko računa rezultata poslovanja iz podskupine 522. I iskazivanje prihoda u 2012.g. s temelja ispravka pogrešno knjiženog rashoda u 2011.g. nije ispravno iskazivanje prihoda u 2012.g. s temelja ispravka pogrešno knjiženog rashoda u 2011.g. nije ispravno.

Podsjećamo da se kamate (redovne i zatezne) po primljenim kreditima i zajmovima klasificiraju kao rashod i to financijski rashod uz redovnog poslovanja. Za evidentiranje financijskih rashoda propisana je Računskim planom za računovodstvo neprofitnih organizacija skupina računa 44 – Financijski rashodi. Kamate se evidentiraju na temelju primljenih obračuna knjigovodstvenom stavkom 442/2442 za redovne kamate odnosno stavkom 4433/2443 za zatezne kamate.

Izvor: Časopis RIPUP 7/12.str. 20.

ispravak_financijskog_rezultata_iz_protekle_godine.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)