User Tools

Site Tools


ino-doh_obrazac

INO-DOH obrazac

www.actarius.hr

info@actarius.hr

POREZ NA DOHODAK:

Jeste li upoznati s novim INO-DOH obrascem? Tko i kada ga je obvezan podnositi? Na koje se dohotke odnosi? Na koji se način podnosi?

Obrazac INO-DOH je Izvješće o inozemnim primicima rezidenta i tuzemnim neoporezivim primicima nerezidenta te inozemnom porezu. Stupanjem na snagu novog Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, 1. siječnja 2017. godine, stupile su na snagu i nove odredbe vezano za način izvještavanja Porezne uprave te godišnji obračun poreza na dohodak.

Da bi Porezna uprava mogla utvrditi godišnju obvezu poreza na dohodak, uzimajući u obzir sve oporezive primitke poreznog obveznika (rezidenta), uključujući i dohodak ostvaren u inozemstvu za koji nema informaciju o plaćenom predujmu poreza na dohodak, porezni je obveznik dužan najkasnije do 31. siječnja 2018. godine podnijeti izvješće o ostvarenom dohotku iz inozemstva i na taj dohodak plaćenom porezu na dohodak u inozemstvu na obrascu INO-DOH.

I. Što je INO-DOH?

Obrazac INO-DOH je Izvješće o inozemnim primicima rezidenta i tuzemnim neoporezivim primicima nerezidenta te inozemnom porezu.

Navedenom obrascu potrebno je priložiti i službenu potvrdu o porezu plaćenom u inozemstvu. Ako navedenu potvrdu porezni obveznik ili tuzemni poslodavac ne posjeduju do roka za predaju, obvezni su o tome obavijestiti PU u roku za podnošenje, te istu dostaviti najkasnije do 30. studenog.

II. U kojim se slučajevima podnosi?

1. U slučaju obustave plaćanja predujmova, odnosno konačnog poreza na dohodak na način propisan čl. 81 st. 3 Zakona.

Čl. 81 st. 3 navodi da porezni obveznik rezident koji po osnovi primitka ostvarenog iz ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam, odnosno konačni porez na dohodak, plaća u inozemstvu, nije obvezan isti plaćati u tuzemstvu.

O toj je informaciji obvezan izvijestiti PU u roku od 8 dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini. Isto se primjenjuje i za primitke rezidenata izaslanih na rad u inozemstvo po nalogu tuzemnog poslodavca.

2. U slučaju ostvarivanja primitaka rezidenata iz ili u inozemstvu koji ne podliježu oporezivanju.

3. U slučaju isplata u tuzemstvu nerezidentima koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije uređeno drukčije.

U slučaju da prema odredbama međunarodnih ugovora, druga država ugovornica ima pravo oporezivati navedeni dohodak, isplatitelj je obvezan dostaviti PU INO-DOH, koji će PU dostavljati drugoj državi, u kojoj je taj dohodak oporeziv. Navedeno ima za cilj razmjenu podataka između država.

III. Tko podnosi obrazac?

  • Porezni obveznici sami za sebe u slučaju primitka iz inozemstva
  • Poslodavci za izaslane radnike koji su plaćali porez u inozemstvu u skladu s Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
  • Isplatitelji primitaka nerezidentima koji bi bili oporezivi po hrvatskim poreznim propisima da ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije propisano.

IV. Koji je rok za podnošenje?

Obrazac INO-DOH prvi puta se podnosi za 2017. godinu.

Rok za podnošenje istog je do 31. siječnja 2018. za dohotke iz 2017.

V. Konačni dohodak

Plaće­ni predujam poreza na dohodak od

  • kapitala,
  • osigu­ranja,
  • imovine i imovinskih prava

prilikom isplate smatra se konačno plaćenim pore­zom, što znači da ne ulaze u osnovicu za utvrđivanje godišnje porezne obveze.

Ako je međunarodnim ugovorom uređeno da se dohodak ostvaren u dotičnoj državi izuzima od oporezivanja, poreznom obvezniku neće biti utvrđena razlika poreza s te osno­ve. Ako je Ugovorom uređeno da se uračunava porez plaćen u inozemstvu, Porezna će uprava obračunati porez prema tuzemnom propisu te ispostaviti rješe­nje o razlici poreza.

VI. Godišnji dohodak

Godišnji obračun poreza na dohodak u posebnom postupku utvrđuje PU na temelju podataka iskazanih u zaprimljenim obrascima JOPPD pribrajajući tim primitcima i primitke ostvarene u inozemstvu za koje je porez plaćen u inozemstvu za koje nije podnesen obrazac JOPPD već ih porezni obveznik prijavi putem obrasca INO-DOH.

VII. Zaključak

Ovaj obrazac obuhvaća i fizičke i pravne osobe. Drugim riječima, tuzemni isplatitelji nerezidentima i poslodavci za izaslane radnike imaju obveze predaje INO DOH obrasca pod navedenim uvjetima u navedenom roku. Fizičke osobe takvu obvezu imaju u slučaju primitka iz inozemstva koji ne podliježu oporezivanja ili je za njih predujam plaćen u inozemstvu.

Izvor: http://www.mazarscinotti.hr/ino-doh-obrazac.aspx

ino-doh_obrazac.txt · Last modified: 2017/11/23 03:26 by gasparovic