User Tools

Site Tools


grad_opuzen_uveo_je_prirez

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Grad Opuzen uveo je prirez

Srijeda, 02.11.2011.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Opuzena.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. studenoga 2011., a može se vidjeti na linku ispod.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_121_2422.html

Izvor: http://www.rrif.hr/Grad_Opuzen_uveo_je_prirez-718-vijest.html

grad_opuzen_uveo_je_prirez.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)