User Tools

Site Tools


godisnji_obracun_amortizacije_za_2010._godinu

Godišnji obračun amortizacije za 2010. godinu=

Ako se pri obračunu amortizacije koriste stope manje od redovnih poreznih stopa ili redovne porezne stope, ili stope veće od redovnih stopa, a manje od udvostručenih stopa, ili pak udvostručene stope – tako obračunana amortizacija je POREZNO PRIZNATI IZDATAK.

Promjenu amortizacijskih stopa potrebno je obajaviti u bilješkama uz financijske izvještaje. Dugortajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je trošak nabave 2.000,00 kn, odnosno od 01.07.2010. 3.500,00 kn i vijek trajanja duži od godinu dana ( u poreznom smislu).

Trošak amortizacije priznaje se u porezni rashod od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu. Trošak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi način otuđenu ili uništenu dugotrajnu imovinu priznaje se u porezni rashod do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u uporabi.

Dugotrajna imovina koja je u potpunosti amortizirana mora se voditi i dalje u evidenciji sve dok se ne proda ili na neki drugi način otuđi. Osnovica za obračun amortizacije jest trošak nabave ( prema poreznim propisima), odnosno trošak nabave umanjen za ostatak vrijednosti ( prema MRS-ovima).

Revalorizirana dugotrajna imovina u dijelu povećane amortizacije izaziva potrebu prijenosa revalorizacijskih pričuva u zadržane dobitke.

Izvor: www.rrif.hr

godisnji_obracun_amortizacije_za_2010._godinu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)