User Tools

Site Tools


fiskalizacija_sve_na_jednom_mjestu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Fiskalizacija – sve na jednom mjestu!

U 2013. donesen je Zakon o fiskalizaciji koji obvezuje sve poslovne subjekte (!) bez obzira na način naplate, osim udruga i korisnika proračuna. To znači da su svi obrti, sve fizičke osobe koje vode poslovne knjige, te poduzeća obveznici fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije moraju na svojim računima obuhvatiti obvezan sadržaj računa, dok samo oni obveznici koji naplaćuju svoje račune u gotovini moraju porez obveznog sadržaja računa svaki račun povezati i sa serverom porezne uprave i dobiti jedinstveni identifikator računa (JIR) i zaštitni kod izdavatelja (ZKI) koji su također obvezni navesti na računu.

Dvije su skupine obveznika fiskalizacije:

1. Obveznici fiskalizacije koji naplaćuju svoje račune isključivo na žiro-račun 2. Obveznici fiskalizacije koji naplaćuju svoje račune i u gotovini.

Pod gotovinom se u sklopu Zakona o fiskalizaciji podrazumjeva plaćanje novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Osnovni elementi svakog računa su sljedeći:

Važni elementi sukladno Zakonu o PDV-u (podaci o izdavatelju i kupcu, OIB ili PDV-ID broj izdavatelja i kupca, datum primitka predujma u računu za predujam, datum pružanja usluge / isporuke robe, jedinična cijena, popusti, stopa PDVa, iznos PDVa po stopama, zbrojni iznos naknade i PDVa) (čl.79.)

Obvezni elementi računa / poslovnog dopisa / memoranduma / Internet stranice – Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva. Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti: iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen, prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva. Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište. Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka (čl.21. Zakona o trgovačkim društvima).

Pored osnovnih elemenata računa koji su prethodno opisani, računi za obje skupine obveznika fiskalizacije moraju sadržavati i sljedeće:

- Strukturu odbrojavanja računa sukladno Internom aktu o fiskalizaciji

- Vrijeme izdavanja računa (i to sat i minutu)

- Oznaku operatera (osobe na naplatnom uređaju, pri čemu naplatni uređaj može biti i računalo)

- Oznaku načina plaćanja računa (na pr. transakcijski račun, kartice, novčanice…).

Svi obveznici moraju donijeti Interni akt o fiskalizaciji u kojem će definirati:

-Odbrojavanje računa koje uvijek mora biti u strukturi BROJ RAČUNA – OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA – BROJ NAPLATNOG UREĐAJA. Broj računa uvijek mora biti od broja 1 u redoslijedu bez preskakanja brojeva i bez ikakvih nula ispred broja. Oznaka poslovnog prostora može biti i slovna i brojčana oznaka. Broj naplatnog uređaja je broj bilo kojeg uređaja koji služi za izdavanje računa (to može biti kasa, a može biti i računalo).

Obveznici fiskalizacije su također obvezni definirati visinu tzv. blagajničkog maksimuma i to samostalno internim aktom, a sukladno procijenjenim potrebama i uvjetima sigurnosti. Međutim, propisan je najviši iznos blagajničkog maksimuma koji se određuje prema veličini obveznika, a veličina obveznika se utvrđuje sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02, 63/07 i 53/12). To znači da se svaki iznos iznad navedenog blagajničkog maksimuma mora isti ili sljedeći dan uplatiti na žiro-račun.

Maksimalni iznos blagajničkog maksimuma su sljedeći:

- 10.000 kn za mikro subjekte i fizičke osobe

- 30.000 kn za male subjekte

- 50.000 kn za srednje subjekte

- 100.000 kn za subjekte koji prelaze prethodno navedena mjerila i mjenjačnice.

Izvor: http://www.pokreniposao.hr/fiskalizacija-sve-na-jednom-mjestu/

fiskalizacija_sve_na_jednom_mjestu.txt · Last modified: 2014/10/30 05:08 by gasparovic