User Tools

Site Tools


fiskalizacija-paragon_knjiga_12.08.2013

Fiskalizacija-paragon knjiga

Pitanje:

Poštovani,lijepo molim objašnjenje kako se ručno ispunjava faktura za uslugu na paragon knjizi ovjerenoj u poreznoj zbog fiskalizacije. Točnije zanima me kojim redoslijedom pišemo broj fakture, broj poslovnog prostora broj operatera, što pišemo pod JIR broj i dali negdje upisujemo broj ovjere od porezne. Hvala

Odgovor:

Obveznik fiskalizacije koji izdaje račune koji moraju biti uvezani u propisanu posebnu knjigu računa, a koju je Porezna uprava ovjerava prije početka upotrebe dužan je u roku 2 dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, uspostaviti rad naplatnog uređaja i Poreznoj upravi putem interneta dostaviti sve izdane račune. Porezna uprava svim dostavljenim računima određuje jedinstveni identifikator računa (JIR), te ih dostavlja obvezniku fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije dužan je odmah po uspostavljanju internet veze s Poreznom upravom i zaprimanju JIR-a na kopijama ispostavljenih računa što su uvezane u knjigu računa, a koja je prethodno ovjerena u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, dopisati dodijeljeni jedinstveni identifikator računa (JIR). Kod računa koji se dostavljaju naknadno račun će imati prvi slijedeći broj koji broji brojač naplatnog uređaja te vrijeme kada se ukucavaju. Korišteni materijali Ministarstva Financija – Porezna uprava

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

fiskalizacija-paragon_knjiga_12.08.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)