User Tools

Site Tools


finini_parametri-_tsi-pod

Finini parametri- POD-DOP

Statistički izvještaj je dokument koji automatski izrađuje tromjesečne statističke izvještaje na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Statistički izvještaj se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za statistički izvještaj program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi statistički izvještaj. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz statističkog izvještaja koji je upisan u knjizi prethodne godine, i koji je izrađen za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate statistički izvještaj za period od 01.01-30.06, onda ćete u statističkom izvještaju ove godine, koji se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke za prethodnu godinu.

Podaci u statističkom izvještaju se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

  AOP   skupnine konta

—————————————————————————————————————— PRIHODI

  01    grupe konta 750, 751,752,756,760,762,764,766,767,769
  02    grupe konta 753,754,761
  03    grupa konta 755,765
  04    grupa konta 7832, 7833
  05    grupa konta 757
  06    grupa konta 74,75,76,77,78 minus AOP 01-05
  07    suma AOP 01+02+03+04+05+06

RASHODI

  08    grupa konta 40
  09    grupa konta 710
  10    grupa konta 41
  11    suma AOP 12+13
  12    konto 420
  13    konta 421, 422, 423
  14    grupa konta 461,462
  15    grupa konta 43
  16    grupa konta 46 bez grupa 461,462
  17    klasa 4 + grupe konta 70,71,72,73 minus AOP 08-16 i AOP 20
  18    suma AOP 08+09+10+11+14+15+16+17
  19    grupa konta 803 i 143
  20    grupa konta 467

STANJE IMOVINE I OBVEZA

  21    suma AOP 22+23+24+25
  22    grupa konta 30,31
  23    grupa konta 60,61,62
  24    grupa konta 64,65,66,68
  25    grupa konta 63
  26    grupa konta 10
  27    grupa konta 120,121,126,1290
  28    grupa konta 220,221,222,223

DODATNI PODACI

  34    potražni promet bez P.S. grupe 240 bez grupe 2407 i 2409
  35    dugovni promet bez P.S. grupe 140 bez grupe 1407 i 1409
  36    potražni promet bez P.S. grupe 244
  36    dugovni promet bez P.S. grupe 144

ostali podaci se ne učitavaju automatski već se moraju ručno upisati

2) RIF kontni plan

  AOP   skupnine konta

—————————————————————————————————————— PRIHODI

  01    grupe konta 750, 751,760,761,763
  02    grupe konta 752,762
  03    grupa konta 755,765
  04    grupa konta 753,764
  05    grupa konta 757
  06    grupa konta 75,76,77,78 minus AOP 01-05
  07    suma AOP 01+02+03+04+05+06

RASHODI

  08    grupa konta 40
  09    grupa konta 71
  10    grupa konta 41 i 42
  11    suma AOP 12+13
  12    konto 4700
  13    konta 4701 + grupa 472
  14    skupine konta 441, 443, 446, 447
  15    grupa konta 43
  16    grupa konta 46 (bez 468) + skupine konta 440, 442, 444, 449
  17    klasa 4 + grupe konta 70,71,72,73,74 minus AOP 08-16 i AOP 20
  18    suma AOP 08+09+10+11+14+15+16+17
  19    grupa konta 830
  20    skupina 468

STANJE IMOVINE I OBVEZA

  21    suma AOP 22+23+24+25
  22    grupa konta 30,31
  23    grupa konta 60,61,62
  24    grupa konta 65,66
  25    grupa konta 63
  26    grupa konta 10
  27    grupa konta 12
  28    grupa konta 22

DODATNI PODACI

  34    potražni promet bez P.S. grupe 28 bez grupe 286
  35    dugovni promet bez P.S. grupe 18 bez grupe 186
  36    potražni promet bez P.S. grupe 260
  36    dugovni promet bez P.S. konta 1610

ostali podaci se ne učitavaju automatski već se moraju ručno upisati

finini_parametri-_tsi-pod.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)