User Tools

Site Tools


finini_parametri-_pod-rdg-_2012.godina

This is an old revision of the document!


Finini parametri-POD-RDG- 2012.godina

POD-RDG je dokument koji automatski izrađuje račun dobiti i gubitka na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Račun dobiti i gubitka se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi, definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-RDG program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-RDG koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

 AOP   skupnine konta

————————————————————-

POSLOVNI PRIHODI

 112   75, 76 
 113   780-787
 POSLOVNI RASHODI
 115   60-64 (početno stanje minus saldo)
 MATERIJALNI TROŠKOVI
 117   40
 118   710-715
 119   41
 TROŠKOVI OSOBLJA
 121   420
 122   421, 422
 123   423
 AMORTIZACIJA
 124   43
 OSTALI TROŠKOVI
 125   46, 702-707, 424
 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE
 127   440-442
 128   445-447, 708, 718
 REZERVIRANJA
 129   45
 OSTALI POSLOVNI RASHODI
 130   48, 721
 FINANCIJSKI PRIHODI
 132   770
 133   771-774
 134   775
 135   776
 136   777, 778
 FINANCIJSKI RASHODI
 138   470-472
 139   473-477
 140   478
 141   444, 479

Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika

 142 745

Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika

 143 740
 IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
 144   788, 789
 IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
 145   73
 POREZ NA DOBIT
 151   803
finini_parametri-_pod-rdg-_2012.godina.1328538732.txt.gz · Last modified: 2014/09/24 06:38 (external edit)