User Tools

Site Tools


finini_parametri-_pod-dop

Finini parametri-POD-DOP

POD-DOP je dokument koji automatski izrađuje obrazac POD-DOP na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Obrazac se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome èiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-DOP program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-DOP koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađen obrazac POD-DOP za period od 01.01-301.12, onda ćete u obrascu ove godine, koji se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz prethodne godine.

NAPOMENA U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razračena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Obrazac se automatski učitava na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

 AOP   skupnine konta

————————————————————-

BILANCA - AKTIVA

 171   010
 172   011, 012
 173   013
 174   015
 175   016
 176   014
 177   020, 021
 178   023
 179   030, 031
 180   032, 033
 181   040, 041
 182   026, 036, 046, 056
 183   027, 037, 047, 057
 184   034
 185   024, 050, 051
 186   - ne učitava se automatski
 188   0120
 189   0120, 0183, 0193
 190   023
 191   023, 0281, 0290
 192   024
 193   - ne učitava se automatski, već ga treba izdvojiti iz AOP 190 i 191
 194   - ne učitava se automatski, već ga treba izdvojiti iz AOP 190 i 191
 195   - ne učitava se automatski, već ga treba izdvojiti iz AOP 190 i 191
 196   0320, 033
 197   0320, 03820, 03920, 0395-0398
 198   040
 199   040, 0480, 0490
 200   041
 201   041, 0481, 0491
 202   0403
 203   0403, 04803, 04903
 204   034
 205   034, 0383, 0393
 207   063 (bez 0631)
 208   0631
 209   113 (bez 1135)
 210   1135
 211   116
 213   ručno prenijeti dio sa AOP 215 (nema razrade u kontnom planu)
 214   ručno prenijeti dio sa AOP 215 (nema razrade u kontnom planu)
 215   061, 0640
 216   ručno prenijeti dio sa AOP 218 (nema razrade u kontnom planu)
 217   ručno prenijeti dio sa AOP 218 (nema razrade u kontnom planu)
 218   1140, 111
 220   071 bez 0711
 221   ručno prenijeti dio sa AOP-a 220
 222   0716
 223   ne postoji u kontnom planu
 224   ne postoji u kontnom planu
 225   ne postoji u kontnom planu
 BILANCA - PASIVA
 227   2501, 2510, 2511
 228   2002, 2140, 2141, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149
 229   2142, 2514
 230   2512, 2513
 231   2144, 2145
 233   252 (bez 2523), 253, 254
 234   252,(bez 2523),253, 254
 235   ručno izdvojiti iz AOP 234 (nema razrade u kontnom planu)
 236   215 (bez 2153)
 237   215 (bez 2153)
 238   ručno izdvojiti iz AOP 237 (nema razrade u kontnom planu)
 RAÈUN DOBITI I GUBITKA
 240   ručno izdvojiti iz AOP-a 249
 241   760, 761, 762, 763, 764
 242   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 243   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 244   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 245   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 246   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 247   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 248   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 249   75, 765, 766, 767, 768, 769
 251   783
 252   757, 767
 253   ručno izdvojiti
 254   7820, 7822, 7824
 256   75, 76 (bez 753, 754, 761)
 257   753, 754, 761
 259   406, 407, 408
 260   upisati ručno
 261   upisati ručno
 262   upisati ručno
 263   upisati ručno
 264   4121
 265   4142, 4143, 4144, 4146
 266   4160, 4161, 4118
 267   4112, 4191
 268   upisati ručno
 269   464
 270   467
 271   4613
 272   462
 273   upisati ručno
 274   461 (bez 4613, 4614)
 275   4614
 276   480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
 278   771, 7700
 279   7702, 7730, 7750
 280   7731
 282   446
 283   ručno renijeti dio sa AOP 284
 284   708
 285   718
 287   470, 473, 474
 288   upisati ručno
 289   7826, 7827
 290   upisati ručno
 291   016, 027, 037
 292   221

2) RIF kontni plan

 AOP   skupnine konta

————————————————————-

BILANCA - AKTIVA

 171   000
 172   001, 002, 003
 173   004
 174   006
 175   005
 176   007
 177   010
 178   020
 179   021
 180   022
 181   030,031
 182   016, 026, 036
 183   015, 025, 035
 184   027, 028
 185   06 (bez 069)
 186   ne učitava se automatski
 188   002
 189   002, 0092
 190   0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206
 191   0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206
      02900, 02901, 02902, 02903, 02904, 02905, 02906
 192  upisati ručno
 193  upisati ručno
 194   0207, 0208, 0209
 195   0207, 0208, 0209, 02907, 02908, 02909
 196   0223, 0225, 0226
 197   0223, 0225, 0226, 02923, 02925, 02926
 198   030
 199   030, 0390
 200   031
 201   031, 0391
 202   0300
 203   0300, 03900
 204   028
 205   028, 0298
 207   045
 208   046
 209   110, 111, 113, 114, 115
 210   112
 211   118
 213   ručno prenijeti dio sa AOP 215 (nema razrade)
 214   ručno prenijeti dio sa AOP 215 (nema razrade)
 215   0440, 0410
 216   ručno prenijeti dio sa AOP 218 (nema razrade)
 217   ručno prenijeti dio sa AOP 218 (nema razrade)
 218   1510, 1540
 220   05 (bez 0501, 052, 059)
 221   05 (bez 0501, 052, 059)
 222   ručno prenijeti dio sa AOP 221 (nema razrade)
 223   153
 224   153
 225   ručno prenijeti dio sa AOP 224 (nema razrade)
 BILANCA - PASIVA
 227   9500
 228   2500, 2560
 229   9501, 2501, 2561
 230   951
 231   251
 233   952, 953
 234   952, 953
 235   ručno prenijeti dio sa AOP 234 (nema razrade)
 236   252, 254, 258
 237   252, 254, 258
 238   ručno prenijeti dio sa AOP 237 (nema razrade)
 RAÈUN DOBITI I GUBITKA
 240   ruèno izdvojiti iz AOP 241 i 249
 241   760, 761, 762, 763
 242   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 243   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 244   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 245   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 246   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 247   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 248   ručno izdvojiti iz AOP 241 i 249 (nema razrade)
 249   750, 751, 752
 251   753, 764
 252   757
 253   ručno upisati 
 254   758, 768
 256   751, 761, 763, 7500, 7600
 257   752, 762, 7501, 7601
 259   401
 260   upisati ručno
 261   upisati ručno
 262   upisati ručno
 263   upisati ručno
 264   4131
 265   4153, 4154, 4155, 4156
 266   266
 267   4122
 268   upisati ručno
 269   423, 424
 270   468
 271   4482
 272   467
 273   276, 277, 278
 274   440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
 275   447
 276   73
 278   771, 773
 279   772
 280   770
 282   743
 283   prenijeti dio sa AOP 284
 284   744
 285   745
 287   724, 7201, 7202
 288   upisati ručno
 289   786
 290   upisati ručno
 291   005, 025, 035
 292   222, 223
finini_parametri-_pod-dop.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)