User Tools

Site Tools


finini_parametri-_pod-bil-_2012.godina

This is an old revision of the document!


Finini parametri - POD - BIL -2012. godina

POD-BIL je dokument koji automatski izrađuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-BIL program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-BIL koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

NAPOMENA U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

 AOP   skupnine konta

————————————————————-

A K T I V A

 upisani a neuplaćeni kapital
 001   00
 nematerijalna imovina
 004   010, 0180, 0190
 005   011, 012, 0181, 0182, 0183, 0191, 0192, 0193
 006   013, 0184, 0194
 007   015
 008   016
 009   014, 0185, 0195
 materijalna imovina
 011   020, 021, 0280
 012   023, 024, 0281, 0290, 0291
 013   030, 031, 034, 0380, 0384, 0390, 0381, 0391, 0394
 014   032, 033, 0382, 0392, 0395, 0396, 0397, 0398
 015   040, 041, 0480, 0481, 0490, 0491 
 016   026, 036, 046, 056
 017   027, 037, 047, 057
 018   035, 0383, 0393
 019   050, 051, 058, 059
 dugotrajna financijska imovina
 021   060, 0680, 0690
 022   061, 0681, 0691
 023   062, 0682, 0692
 024   063, 0683, 0693
 025   064, 0684,0694
 026   065, 0685, 0695
 027   067, 0687,0688,0689, 0697, 0698, 0699
 028   066, 0686, 0696
 potraživanja
 030   070, 0780, 0790
 031   071, 0781, 0791
 032   072-077, 0782-0787, 0792-0797

 odgođena porezna imovina
 033   08
 KRATKOTRAJNA IMOVINA
 zalihe
 036   30,31,32,35,36
 037   60, 61, 620, 6290 
 038   63,64
 039   65,66,68 (bez 687 i 6897)
 040   37,67
 041   69
 042   prenosi se dio sa AOP 037 i 038
 potraživanja
 044   122, 1291
 045   120, 121, 1290
 046   123, 1292
 047   130-133, 1390-1393
 048   14, 15
 049   124-128, 134-138, 1293-1295, 1394-1398
 kratkotrajna financijska imovina
 051   110, 1190
 052   111, 1191
 053   112, 1192
 054   113, 1193
 055   114, 1194
 056   115, 1195
 057   116, 117, 118, 1196, 1197, 1198
 novac u banci i blagajni
 058   10
 plaćeni troškovi budućih razdoblja
 059   19
 izvanbilančni zapisi
 061  990-994

P A S I V A

 temeljni kapital
 063   90
 kapitalne rezerve
 064   91
 rezerve iz dobiti
 066   920
 067   921
 068   922
 069   923
 070   924
 revalorizacijske rezerve
 071   93
 zadržana dobit
 073   940
 preneseni gubitak
 074   941
 dobit poslovne godine
 076   950
 gubitak poslovne godine
 077   951
 manjinski interes
 078   960
 rezerviranja
 080   280
 081   281
 082   282
 dugoročne obveze
 084   250
 085   251
 086   252, 253
 087   254
 088   255
 089   256
 090   257
 091   258, 259
 092   26
 kratkoročne obveze
 094   200
 095   214
 096   215-217
 097   225
 098   220-224
 099   210-212
 100   213
 101   230
 102   240-249
 103   201
 104   218
 105   231-239
 odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 106   29
 izvanbilančni zapisi
 108   995-999
finini_parametri-_pod-bil-_2012.godina.1328538610.txt.gz · Last modified: 2014/09/24 06:38 (external edit)