User Tools

Site Tools


finini_parametri-_pod-bil-_2012.godina

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
finini_parametri-_pod-bil-_2012.godina [2012/02/06 07:29]
gasparovic created
finini_parametri-_pod-bil-_2012.godina [2014/09/24 06:49] (current)
Line 1: Line 1:
-Finini parametri - POD - BIL -2012. godina+====== ​Finini parametri - POD - BIL -2012. godina ​======
  
-POD-BIL je dokument koji automatski izrađuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.+ 
 +**POD-BIL** je dokument koji automatski izrađuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.
  
 Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi. ​ Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi. ​
Line 13: Line 14:
 Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način: Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:
  
-1) RRIF kontni plan+**1) RRIF kontni plan**
  
    ​AOP ​    ​skupnine konta    ​AOP ​    ​skupnine konta
Line 188: Line 189:
  
    ​108 ​    ​995-999    ​108 ​    ​995-999
 +
 +**2) RIF kontni plan**
 +
 +   ​AOP ​    ​skupnine konta
 +-------------------------------------------------------------
 + 
 + A K T I V A
 +
 +   ​upisani a neuplaćeni kapital
 +
 +   ​001 ​    07
 +
 +   ​nematerijalna imovina
 +
 +   ​004 ​    000, 0090
 +   ​005 ​    ​001-003,​ 0091-0093
 +   ​006 ​    004, 0094
 +   ​007 ​    006, 0096
 +   ​008 ​    005
 +   ​009 ​    007, 0097
 +
 +   ​materijalna imovina
 +
 +   ​011 ​    010, 011, 012, 013, 014, 019 (bez 0195 i 0196)
 +   ​012 ​    020, 027, 0290, 0297
 +   ​013 ​    021, 0291
 +   ​014 ​    022, 0292
 +   ​015 ​    ​03 ​
 +   ​016 ​    016, 017, 018, 026, 0196, 0296
 +   ​017 ​    015, 025. 0195, 0295
 +   ​018 ​    028, 0298
 +   ​019 ​    06
 +
 +   ​dugotrajna financijska imovina
 +
 +   ​021 ​    040, 0490
 +   ​022 ​    041, 0491
 +   ​023 ​    042, 0492
 +   ​024 ​    047, 0497
 +   ​025 ​    045, 046, 0495, 0496
 +   ​026 ​    043, 044, 0493, 0494
 +   ​027 ​    048, 0498, 0499
 +   ​028 ​    ​prenosi se dio AOP 023
 +
 +   ​potraživanja
 +
 +   ​030 ​    050, 0590
 +   ​031 ​    051, 0591, 052, 0592, 053, 0593
 +   ​032 ​    054, 0594, 058, 0598 
 +  ​
 +   ​odgođena porezna imovina
 +
 +   ​033 ​    08
 +
 +   ​KRATKOTRAJNA IMOVINA
 +
 +   ​zalihe
 +
 +   ​036 ​    ​30,​31,​32,​33,​35
 +   ​037 ​    60 bez 601
 +   ​038 ​    63 bez 635
 +   ​039 ​    65,66
 +   ​040 ​    36,67
 +   ​041 ​    68
 +   ​042 ​    601, 635
 +
 +   ​potraživanja
 +
 +   ​044 ​    140 (ručno dodati dio sa AOP 045)
 +   ​045 ​    12
 +   ​046 ​    145, 147, 1495, 1498
 +   ​047 ​    163, 164, 165, 1693, 1694, 1695
 +   ​048 ​    18, 160, 161, 162, 1690, 1691, 1692
 +   ​049 ​    13, 17, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 166, 168, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1499, 1696, 1698, 1699
 +
 +   ​kratkotrajna financijska imovina
 +
 +   ​051 ​    150, 1590
 +   ​052 ​    151, 1591
 +   ​053 ​    152, 1592
 +   ​054 ​     prenosi se dio AOP 052
 +   ​055 ​    11, 155, 156, 1594, 1597
 +   ​056 ​    153, 154, 167, 1593, 1596, 1697
 +   ​057 ​    158, 1599
 +
 +   novac u banci i blagajni
 +
 +   ​058 ​    10
 +
 +   ​plaćeni troškovi budućih razdoblja
 +
 +   ​059 ​    19
 +
 +   ​izvanbilančni zapisi
 +
 +   ​061 ​   990-994
 +
 + P A S I V A
 +
 +   ​temeljni kapital
 +
 +   ​063 ​    90, 910, 919
 +
 +   ​kapitalne rezerve
 +
 +   ​064 ​    911, 912
 +
 +   ​rezerve iz dobiti
 +
 +   ​066 ​    920
 +   ​067 ​    922
 +   ​068 ​    923
 +   ​069 ​    921
 +   ​070 ​    929
 +
 +   ​revalorizacijske rezerve
 +
 +   ​071 ​    93
 +
 +   ​zadržana dobit
 +
 +   ​073 ​    940
 +
 +   ​preneseni gubitak
 +
 +   ​074 ​    941
 +
 +   dobit poslovne godine
 +
 +   ​076 ​    942
 +
 +   ​gubitak poslovne godine
 +
 +   ​077 ​    943
 +
 +   ​manjinski interes
 +
 +   ​078 ​    ne učitava se automatski
 +
 +   ​rezerviranja
 +
 +   ​080 ​    960
 +   ​081 ​    ne učitava se automatski
 +   ​082 ​    ​961-969
 +
 +   ​dugoročne obveze
 +
 +   ​084 ​    950
 +   ​085 ​    951, 954, 957
 +   ​086 ​    952, 958
 +   ​087 ​    ne učitava se automatski
 +   ​088 ​    953
 +   ​089 ​    956
 +   ​090 ​    955
 +   ​091 ​    959
 +   ​092 ​    98
 +
 +   ​kratkoročne obveze
 +
 +   ​094 ​    24 (bez 246), 250, dio konta 220 prenijeti sa AOP 098
 +   ​095 ​    251, 254, 256, 259
 +   ​096 ​    252, 253, 258, 268
 +   ​097 ​    257
 +   ​098 ​    ​22  ​
 +   ​099 ​    21
 +   ​100 ​    246, 255
 +   ​101 ​    263, 271, 270, 275, 276
 +   ​102 ​    23, 260, 261, 264, 265, 2665, 2666, 2667, 267, 272, 273, 274, 277, 278, 28
 +   ​103 ​    262
 +   ​104 ​    ​prenosi se dio AOP 098
 +   ​105 ​    266 (bez 2665, 2666, 2667) , 269 
 +
 +   ​odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 +
 +   ​106 ​    29
 +
 +   ​izvanbilančni zapisi
 +
 +   ​108 ​    ​995-999
 +
 +
finini_parametri-_pod-bil-_2012.godina.1328538596.txt.gz · Last modified: 2014/09/24 06:38 (external edit)