User Tools

Site Tools


finini_parametri-_pod-bil-_2012.godina

Finini parametri - POD - BIL -2012. godina

POD-BIL je dokument koji automatski izrađuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-BIL program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-BIL koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

NAPOMENA U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

 AOP   skupnine konta

————————————————————-

A K T I V A

 upisani a neuplaćeni kapital
 001   00
 nematerijalna imovina
 004   010, 0180, 0190
 005   011, 012, 0181, 0182, 0183, 0191, 0192, 0193
 006   013, 0184, 0194
 007   015
 008   016
 009   014, 0185, 0195
 materijalna imovina
 011   020, 021, 0280
 012   023, 024, 0281, 0290, 0291
 013   030, 031, 034, 0380, 0384, 0390, 0381, 0391, 0394
 014   032, 033, 0382, 0392, 0395, 0396, 0397, 0398
 015   040, 041, 0480, 0481, 0490, 0491 
 016   026, 036, 046, 056
 017   027, 037, 047, 057
 018   035, 0383, 0393
 019   050, 051, 058, 059
 dugotrajna financijska imovina
 021   060, 0680, 0690
 022   061, 0681, 0691
 023   062, 0682, 0692
 024   063, 0683, 0693
 025   064, 0684,0694
 026   065, 0685, 0695
 027   067, 0687,0688,0689, 0697, 0698, 0699
 028   066, 0686, 0696
 potraživanja
 030   070, 0780, 0790
 031   071, 0781, 0791
 032   072-077, 0782-0787, 0792-0797

 odgođena porezna imovina
 033   08
 KRATKOTRAJNA IMOVINA
 zalihe
 036   30,31,32,35,36
 037   60, 61, 620, 6290 
 038   63,64
 039   65,66,68 (bez 687 i 6897)
 040   37,67
 041   69
 042   prenosi se dio sa AOP 037 i 038
 potraživanja
 044   122, 1291
 045   120, 121, 1290
 046   123, 1292
 047   130-133, 1390-1393
 048   14, 15
 049   124-128, 134-138, 1293-1295, 1394-1398
 kratkotrajna financijska imovina
 051   110, 1190
 052   111, 1191
 053   112, 1192
 054   113, 1193
 055   114, 1194
 056   115, 1195
 057   116, 117, 118, 1196, 1197, 1198
 novac u banci i blagajni
 058   10
 plaćeni troškovi budućih razdoblja
 059   19
 izvanbilančni zapisi
 061  990-994

P A S I V A

 temeljni kapital
 063   90
 kapitalne rezerve
 064   91
 rezerve iz dobiti
 066   920
 067   921
 068   922
 069   923
 070   924
 revalorizacijske rezerve
 071   93
 zadržana dobit
 073   940
 preneseni gubitak
 074   941
 dobit poslovne godine
 076   950
 gubitak poslovne godine
 077   951
 manjinski interes
 078   960
 rezerviranja
 080   280
 081   281
 082   282
 dugoročne obveze
 084   250
 085   251
 086   252, 253
 087   254
 088   255
 089   256
 090   257
 091   258, 259
 092   26
 kratkoročne obveze
 094   200
 095   214
 096   215-217
 097   225
 098   220-224
 099   210-212
 100   213
 101   230
 102   240-249
 103   201
 104   218
 105   231-239
 odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 106   29
 izvanbilančni zapisi
 108   995-999

2) RIF kontni plan

 AOP   skupnine konta

————————————————————-

A K T I V A

 upisani a neuplaćeni kapital
 001   07
 nematerijalna imovina
 004   000, 0090
 005   001-003, 0091-0093
 006   004, 0094
 007   006, 0096
 008   005
 009   007, 0097
 materijalna imovina
 011   010, 011, 012, 013, 014, 019 (bez 0195 i 0196)
 012   020, 027, 0290, 0297
 013   021, 0291
 014   022, 0292
 015   03 
 016   016, 017, 018, 026, 0196, 0296
 017   015, 025. 0195, 0295
 018   028, 0298
 019   06
 dugotrajna financijska imovina
 021   040, 0490
 022   041, 0491
 023   042, 0492
 024   047, 0497
 025   045, 046, 0495, 0496
 026   043, 044, 0493, 0494
 027   048, 0498, 0499
 028   prenosi se dio AOP 023
 potraživanja
 030   050, 0590
 031   051, 0591, 052, 0592, 053, 0593
 032   054, 0594, 058, 0598 

 odgođena porezna imovina
 033   08
 KRATKOTRAJNA IMOVINA
 zalihe
 036   30,31,32,33,35
 037   60 bez 601
 038   63 bez 635
 039   65,66
 040   36,67
 041   68
 042   601, 635
 potraživanja
 044   140 (ručno dodati dio sa AOP 045)
 045   12
 046   145, 147, 1495, 1498
 047   163, 164, 165, 1693, 1694, 1695
 048   18, 160, 161, 162, 1690, 1691, 1692
 049   13, 17, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 166, 168, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1499, 1696, 1698, 1699
 kratkotrajna financijska imovina
 051   150, 1590
 052   151, 1591
 053   152, 1592
 054   prenosi se dio AOP 052
 055   11, 155, 156, 1594, 1597
 056   153, 154, 167, 1593, 1596, 1697
 057   158, 1599
 novac u banci i blagajni
 058   10
 plaćeni troškovi budućih razdoblja
 059   19
 izvanbilančni zapisi
 061  990-994

P A S I V A

 temeljni kapital
 063   90, 910, 919
 kapitalne rezerve
 064   911, 912
 rezerve iz dobiti
 066   920
 067   922
 068   923
 069   921
 070   929
 revalorizacijske rezerve
 071   93
 zadržana dobit
 073   940
 preneseni gubitak
 074   941
 dobit poslovne godine
 076   942
 gubitak poslovne godine
 077   943
 manjinski interes
 078   ne učitava se automatski
 rezerviranja
 080   960
 081   ne učitava se automatski
 082   961-969
 dugoročne obveze
 084   950
 085   951, 954, 957
 086   952, 958
 087   ne učitava se automatski
 088   953
 089   956
 090   955
 091   959
 092   98
 kratkoročne obveze
 094   24 (bez 246), 250, dio konta 220 prenijeti sa AOP 098
 095   251, 254, 256, 259
 096   252, 253, 258, 268
 097   257
 098   22 
 099   21
 100   246, 255
 101   263, 271, 270, 275, 276
 102   23, 260, 261, 264, 265, 2665, 2666, 2667, 267, 272, 273, 274, 277, 278, 28
 103   262
 104   prenosi se dio AOP 098
 105   266 (bez 2665, 2666, 2667) , 269 
 odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 106   29
 izvanbilančni zapisi
 108   995-999
finini_parametri-_pod-bil-_2012.godina.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)